กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 66

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดกล่าวถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี

66:1 จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า พวกเจ้า แผ่นดินทั้งสิ้นเอ๋ย
66:2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติแห่งพระนามของพระองค์ จงทำให้คำสรรเสริญพระองค์เปี่ยมด้วยสง่าราศี
66:3 จงทูลต่อพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงน่าสะพรึงยิ่งนักในพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์ โดยความยิ่งใหญ่แห่งฤทธานุภาพของพระองค์ บรรดาศัตรูของพระองค์จะนบนอบตัวต่อพระองค์
66:4 แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์ และจะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ พวกเขาจะร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์” เซลาห์
66:5 จงมาและดูบรรดาพระราชกิจของพระเจ้า พระองค์ทรงน่าสะพรึงในพระราชกิจของพระองค์ต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์
66:6 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง พวกเขาได้เดินข้ามแม่น้ำไป ที่นั่นพวกเราได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์
66:7 พระองค์ทรงครอบครองโดยอานุภาพของพระองค์เป็นนิตย์ พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่องตัวเอง เซลาห์
66:8 โอ จงสรรเสริญพระเจ้าของพวกเรา พวกเจ้า ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย และจงทำให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์
66:9 ผู้ซึ่งทรงรักษาชีวิตของเราให้เป็นอยู่ และไม่ทรงยอมให้เท้าของพวกเราพลาด
66:10 เพราะพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ได้ทรงลองใจพวกข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทดลองพวกข้าพระองค์เหมือนอย่างทดลองเงิน
66:11 พระองค์ได้ทรงนำพวกข้าพระองค์เข้ามาในข่าย พระองค์ได้ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่บั้นเอวของพวกข้าพระองค์
66:12 พระองค์ได้ทรงทำให้คนทั้งหลายขับขี่เหนือศีรษะของพวกข้าพระองค์ พวกข้าพระองค์ได้ลุยไฟและลุยน้ำ แต่พระองค์ได้ทรงนำพวกข้าพระองค์มาสู่สถานที่อันอุดมสมบูรณ์
66:13 ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระองค์พร้อมด้วยบรรดาเครื่องเผาบูชา ข้าพระองค์จะทำตามบรรดาคำปฏิญาณของข้าพระองค์ต่อพระองค์
66:14 ซึ่งริมฝีปากของข้าพระองค์ได้เอ่ยไว้ และซึ่งปากของข้าพระองค์ได้กล่าวไว้ ตอนที่ข้าพระองค์อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก
66:15 ข้าพระองค์จะถวายบรรดาสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์ พร้อมกับเครื่องหอมแห่งแกะตัวผู้ทั้งหลาย ข้าพระองค์จะถวายบรรดาวัวหนุ่มพร้อมกับแพะทั้งหลายเป็นเครื่องบูชา เซลาห์
66:16 จงมาและฟัง พวกเจ้า บรรดาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ย และข้าพเจ้าจะประกาศว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรบ้างเพื่อจิตใจของข้าพเจ้า
66:17 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ด้วยปากของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงได้รับการยกย่องด้วยลิ้นของข้าพเจ้า
66:18 ถ้าข้าพเจ้าบ่มความชั่วช้าไว้ในใจของข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังข้าพเจ้า
66:19 แต่พระเจ้าทรงสดับฟังข้าพเจ้าแล้วอย่างแน่นอน พระองค์ทรงใส่พระทัยต่อเสียงแห่งคำอธิษฐานของข้าพเจ้าแล้ว
66:20 สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งมิได้ทรงหันคำอธิษฐานของข้าพเจ้าไปเสีย หรือความเมตตาของพระองค์ไปเสียจากข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope