กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

12:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอโปรดช่วยเพราะคนที่ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว เพราะคนสัตย์ซื่อได้อันตรธานไปจากท่ามกลางบุตรทั้งหลายของมนุษย์
12:2 พวกเขาทุกคนกล่าวคำไร้สาระกับเพื่อนบ้านของตน พวกเขาพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและด้วยสองจิตสองใจ
12:3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้น และลิ้นที่พูดบรรดาสิ่งที่เย่อหยิ่ง
12:4 ผู้ที่ได้กล่าวว่า “พวกเราจะชนะด้วยลิ้นของพวกเรา ริมฝีปากของพวกเราก็อยู่ฝ่ายพวกเรา ใครจะเป็นเจ้าเป็นนายเหนือพวกเราเล่า”
12:5 “เพราะเหตุการบีบบังคับคนยากจน เพราะเหตุคร่ำครวญของคนขัดสน บัดนี้ เราจะลุกขึ้น” พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะตั้งเขาไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขา”
12:6 ถ้อยคำเหล่านั้นของพระเยโฮวาห์เป็นถ้อยคำบริสุทธิ์ ดุจเงินที่ถูกหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟที่ทำจากดิน คือถูกทำให้บริสุทธิ์แล้วเจ็ดครั้ง
12:7 พระองค์จะทรงรักษาพวกเขาไว้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสงวนพวกเขาไว้จากชั่วอายุนี้เสมอไปเป็นนิตย์
12:8 คนชั่วก็เดินเพ่นพ่านไปมาอยู่ทุกด้าน ขณะเมื่อคนที่เลวทรามที่สุดได้รับการยกย่อง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope