กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

บรรดาคำอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า
อาเลฟ

119:1 คนที่ไร้มลทินในทางนั้นจะได้รับพร ผู้ซึ่งดำเนินในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
119:2 คนทั้งหลายที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจจะได้รับพร
119:3 คนเหล่านั้นไม่กระทำความชั่วช้าด้วย พวกเขาเดินในบรรดาพระมรรคาของพระองค์
119:4 พระองค์ได้ทรงบัญชาพวกข้าพระองค์ให้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์อย่างขยันขันแข็ง
119:5 โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์ตั้งมั่นคงเพื่อรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:6 แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่ต่อพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์
119:7 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงธรรม เมื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์
119:8 ข้าพระองค์จะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ โอ ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลย

เบธ
119:9 คนหนุ่ม ๆ จะชำระทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยการเอาใจใส่ต่อทางนั้นตามพระวจนะของพระองค์
119:10 ข้าพระองค์ได้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขออย่าให้ข้าพระองค์ออกนอกเส้นทางไปจากบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:11 พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ซ่อนไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์
119:12 สาธุการแด่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:13 ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ประกาศบรรดาคำตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
119:14 ข้าพระองค์ได้ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น
119:15 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงบรรดาข้อบังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทางทั้งหลายของพระองค์
119:16 ข้าพระองค์เองจะชื่นชมยินดีในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

กิเมล
119:17 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างบริบูรณ์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและจะรักษาพระวจนะของพระองค์
119:18 ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้มองเห็นบรรดาสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์
119:19 ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์
119:20 จิตใจของข้าพระองค์แตกออกด้วยความปรารถนาที่มันมีต่อบรรดาคำตัดสินของพระองค์ตลอดเวลา
119:21 พระองค์ทรงขนาบเหล่าคนหยิ่งยโสที่ถูกสาปแช่ง ซึ่งหลงไปจากบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:22 ขอทรงนำการติเตียนและการเหยียดหยามไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:23 พวกประมุขได้นั่งและพูดต่อต้านต่อข้าพระองค์ด้วย แต่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ตรึกตรองในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ และเป็นบรรดาที่ปรึกษาของข้าพระองค์ด้วย

ดาเลธ
119:25 จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงคลีดิน ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์
119:26 ข้าพระองค์ได้ประกาศทางทั้งหลายของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์แล้ว ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:27 ขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งบรรดาข้อบังคับของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะกล่าวถึงบรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
119:28 จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความหนักใจ ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
119:29 ขอทรงขจัดทางแห่งการพูดมุสาไปเสียจากข้าพระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์อย่างเปี่ยมด้วยกรุณา
119:30 ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความจริง บรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ตั้งไว้ตรงหน้าข้าพระองค์
119:31 ข้าพระองค์ได้ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย
119:32 ข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ เมื่อพระองค์จะทรงให้ใจของข้าพระองค์กว้างขวาง

เคย์
119:33 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางแห่งบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลาย
119:34 ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะกระทำตามพระราชบัญญัตินั้นด้วยสุดใจของข้าพระองค์
119:35 ขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์ไปในมรรคาแห่งพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในมรรคานั้น
119:36 ขอทรงโน้มใจของข้าพระองค์เข้าหาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และมิใช่เข้าหาความโลภ
119:37 ขอทรงหันนัยน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งไร้สาระ และขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในพระมรรคาของพระองค์
119:38 ขอทรงสถาปนาพระวจนะของพระองค์ต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ซึ่งได้มอบถวายตัวไว้แก่ความยำเกรงพระองค์
119:39 ขอทรงหันการติเตียนข้าพระองค์ไปเสีย ซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้าม เพราะบรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นดี
119:40 ดูเถิด ข้าพระองค์ปรารถนาบรรดาข้อบังคับของพระองค์แล้ว ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในความชอบธรรมของพระองค์

เวา
119:41 ขอให้บรรดาความเมตตาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ด้วย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คือความรอดของพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์
119:42 แล้วข้าพระองค์จะมีที่ซึ่งจะตอบแก่คนที่ติเตียนข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์
119:43 และขออย่าทรงเอาพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากของข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะข้าพระองค์ได้หวังอยู่ในบรรดาคำตัดสินของพระองค์
119:44 ดังนั้น ข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์
119:45 และข้าพระองค์จะเดินอย่างมีเสรีภาพ เพราะข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับทั้งหลายของพระองค์
119:46 ข้าพระองค์จะพูดถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ต่อพระพักตร์บรรดากษัตริย์ด้วย และจะไม่อับอาย
119:47 และข้าพระองค์เองจะชื่นชมยินดีในบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รักแล้ว
119:48 ข้าพระองค์จะยกมือของข้าพระองค์ขึ้นต่อบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รักแล้ว และข้าพระองค์จะตรึกตรองในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

เซน
119:49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น
119:50 นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ เพราะพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์แล้ว
119:51 พวกคนหยิ่งยโสได้หัวเราะเยาะข้าพระองค์ยิ่งนัก แต่ข้าพระองค์มิได้หันไปเสียจากพระราชบัญญัติของพระองค์
119:52 ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงบรรดาคำตัดสินของพระองค์แห่งสมัยโบราณ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์ได้ปลอบโยนตนเอง
119:53 ความหวาดกลัวได้จับข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุเหล่าคนชั่วที่ละทิ้งพระราชบัญญัติของพระองค์
119:54 บรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงทั้งหลายของข้าพระองค์ในเรือนแห่งการสัญจรของข้าพระองค์
119:55 ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงพระนามของพระองค์ในเวลากลางคืน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และได้รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้
119:56 สิ่งนี้ได้มายังข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์ไว้

เคธ
119:57 พระองค์ทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้กล่าวว่าข้าพระองค์จะรักษาพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
119:58 ข้าพระองค์ได้อ้อนวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงเมตตาต่อข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์
119:59 ข้าพระองค์ได้นึกถึงทางทั้งหลายของข้าพระองค์ และได้หันเท้าของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:60 ข้าพระองค์ได้รีบเร่ง และมิได้ล่าช้าที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:61 บรรดากลุ่มของคนชั่วได้ปล้นข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์
119:62 เวลาเที่ยงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้นเพื่อถวายการขอบพระคุณแด่พระองค์ เนื่องด้วยบรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์
119:63 ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และกับคนทั้งหลายที่รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

เทธ
119:65 พระองค์ได้ทรงกระทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์
119:66 ขอทรงสอนคำตัดสินอันดีและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เชื่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์
119:67 ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่นไป แต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้รักษาพระวจนะของพระองค์ไว้
119:68 พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทำการดี ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:69 คนหยิ่งยโสได้ปลอมแปลงความเท็จใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะรักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์ไว้ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์
119:70 ใจของพวกเขาอ้วนพีเหมือนอย่างไขมัน แต่ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์
119:71 เป็นสิ่งที่ดีสำหรับข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์เคยทุกข์ยาก เพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:72 สำหรับข้าพระองค์ พระราชบัญญัติแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำและเงินพัน ๆ แท่ง

โยด
119:73 พระหัตถ์ของพระองค์ได้ปั้นข้าพระองค์และได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นรูปร่าง ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:74 คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระองค์จะปีติยินดีเมื่อพวกเขาเห็นข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้หวังในพระวจนะของพระองค์
119:75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าบรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความสัตย์ซื่อพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
119:76 ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอให้ความกรุณาอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์ ตามพระดำรัสของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์
119:77 ขอให้บรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิต เพราะพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์
119:78 ขอให้คนหยิ่งยโสได้รับความอับอาย เพราะว่าพวกเขาได้กระทำอย่างวิปลาสต่อข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะตรึกตรองในบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:79 ขอให้คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์หันมาสู่ข้าพระองค์ และคนทั้งหลายที่ได้ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:80 ขอให้ใจข้าพระองค์ถูกต้องในเรื่องบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่อับอาย

คาฟ
119:81 จิตใจของข้าพระองค์อาลัยหาความรอดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
119:82 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวลงเนื่องด้วยพระดำรัสของพระองค์ โดยทูลว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์”
119:83 เพราะว่าข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนอย่างขวดที่อยู่ในควัน กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:84 จำนวนวันของผู้รับใช้ของพระองค์คือเท่าไร พระองค์จะทรงกระทำการพิพากษาต่อคนทั้งหลายที่ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร
119:85 พวกคนหยิ่งยโสได้ขุดบรรดาหลุมพรางเพื่อดักข้าพระองค์ ซึ่งไม่ตามพระราชบัญญัติของพระองค์
119:86 พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์โดยมิชอบ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์เถิด
119:87 พวกเขาเกือบจะทำลายข้าพระองค์เสียจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์มิได้ทอดทิ้งบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:88 ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักกรุณาของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมด
119:89 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์มั่นคงอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์
119:90 ความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกไว้และมันก็ตั้งอยู่
119:91 สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้ตามบรรดากฎของพระองค์ เพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
119:92 ถ้าพระราชบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความชื่นชมยินดีทั้งหลายของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็คงพินาศไปแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
119:93 ข้าพระองค์จะไม่ลืมบรรดาข้อบังคับของพระองค์เด็ดขาด เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้
119:94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:95 พวกคนชั่วซุ่มคอยข้าพระองค์เพื่อจะทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:96 ข้าพระองค์ได้เห็นที่สุดปลายแห่งความสมบูรณ์ทั้งสิ้นแล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์นั้นกว้างขวางยิ่งนัก

เมม
119:97 โอ ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริง ๆ พระราชบัญญัตินั้นเป็นการตรึกตรองของข้าพระองค์วันยังค่ำ
119:98 โดยพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัติเหล่านั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
119:99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นการตรึกตรองของข้าพระองค์
119:100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุทั้งหลาย เพราะข้าพระองค์รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:101 ข้าพระองค์ยับยั้งเท้าของข้าพระองค์ไว้จากวิถีชั่วร้ายทุกอย่าง เพื่อข้าพระองค์จะได้รักษาพระวจนะของพระองค์
119:102 ข้าพระองค์ไม่ได้พรากไปเสียจากบรรดาคำตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์แล้ว
119:103 พระดำรัสทั้งหลายของพระองค์นั้นหวานต่อการชิมของข้าพระองค์จริง ๆ ใช่แล้ว หวานกว่าน้ำผึ้งต่อปากของข้าพระองค์
119:104 โดยบรรดาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

นูน
119:105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่วิถีของข้าพระองค์
119:106 ข้าพระองค์ได้ตั้งคำปฏิญาณและจะกระทำตามคำปฏิญาณนั้น ว่าข้าพระองค์จะรักษาบรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์
119:107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนัก ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์
119:108 ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงรับเครื่องบูชาเหล่านั้นที่ถวายด้วยความสมัครใจแห่งปากของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอทรงสอนบรรดาคำตัดสินของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์เสมอ กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์
119:110 เหล่าคนชั่วได้วางกับดักสำหรับข้าพระองค์ กระนั้นข้าพระองค์ก็มิได้หลงเจิ่นไปจากข้อบังคับทั้งหลายของพระองค์
119:111 ข้าพระองค์ได้รับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ เพราะพระโอวาทเหล่านั้นเป็นความชื่นบานแห่งใจของข้าพระองค์
119:112 ข้าพระองค์ได้โน้มใจของข้าพระองค์เพื่อกระทำตามบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอไป คือจนถึงที่สุดปลาย

ซาเมค
119:113 ข้าพระองค์เกลียดชังบรรดาความคิดอันไร้สาระ แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์
119:114 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์และเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์
119:115 จงไปเสียจากข้าพเจ้า พวกเจ้าคนทำความชั่วร้าย เพราะข้าพเจ้าจะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าพเจ้า
119:116 ขอทรงชูข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิต และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์
119:117 ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้น และข้าพระองค์จะปลอดภัย และข้าพระองค์จะมีความนับถือต่อบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์สืบ ๆ ไป
119:118 พระองค์ทรงเหยียบย่ำทุกคนที่หลงไปจากบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ เพราะการหลอกลวงของพวกเขาเป็นความเท็จ
119:119 พระองค์ทรงกำจัดบรรดาคนชั่วแห่งแผ่นดินโลกเหมือนอย่างขี้แร่ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:120 เนื้อหนังของข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวบรรดาคำตัดสินของพระองค์

เอน
119:121 ข้าพระองค์ได้กระทำความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม ขออย่าทรงละข้าพระองค์ไว้แก่บรรดาผู้บีบบังคับข้าพระองค์
119:122 ขอทรงเป็นประกันเพื่อผู้รับใช้ของพระองค์สำหรับความดี ขออย่าทรงให้คนหยิ่งยโสบีบบังคับข้าพระองค์
119:123 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และด้วยคอยพระดำรัสแห่งความชอบธรรมของพระองค์
119:124 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:125 ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รู้จักบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:126 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นี่เป็นเวลาที่พระองค์จะทรงกระทำกิจ เพราะพวกเขาได้ทำให้พระราชบัญญัติของพระองค์เป็นโมฆะ
119:127 เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงรักบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำ ใช่แล้ว ยิ่งกว่าทองคำเนื้อดี
119:128 เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงถือว่าข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์ถูกต้องในทุกเรื่อง และข้าพระองค์เกลียดชังมรรคาเท็จทุกทาง

เป
119:129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์มหัศจรรย์นัก เพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาพระโอวาทเหล่านั้นไว้
119:130 การเข้ามาแห่งบรรดาพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง พระวจนะนั้นให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย
119:131 ข้าพระองค์ได้เปิดปากของข้าพระองค์และหายใจหอบ เพราะข้าพระองค์ได้ปรารถนาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:132 ขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเคยกระทำต่อคนทั้งหลายที่รักพระนามของพระองค์
119:133 ขอทรงนำย่างเท้าของข้าพระองค์ในพระดำรัสของพระองค์ และขออย่าทรงให้ความชั่วช้าใด ๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์
119:134 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:135 ขอทรงกระทำให้พระพักตร์พระองค์ทอแสงมาบนผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
119:136 บรรดาแม่น้ำแห่งน้ำทั้งหลายไหลลงจากตาของข้าพระองค์ เพราะคนทั้งหลายไม่รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์

ซาดดี
119:137 พระองค์ทรงชอบธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และบรรดาคำตัดสินของพระองค์ก็เที่ยงธรรม
119:138 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ก็ชอบธรรมและสัตย์ซื่อมากนัก
119:139 ความกระตือรือร้นของข้าพระองค์ได้เผาผลาญข้าพระองค์ เพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
119:140 พระดำรัสของพระองค์นั้นบริสุทธิ์อย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงรักพระดำรัสนั้น
119:141 ข้าพระองค์ต่ำต้อยและเป็นที่ดูถูก กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:142 ความชอบธรรมของพระองค์เป็นความชอบธรรมซึ่งคงอยู่เป็นนิตย์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง
119:143 ความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดรวดร้าวได้มาจับข้าพระองค์ กระนั้นบรรดาพระบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีทั้งหลายของข้าพระองค์
119:144 ความชอบธรรมแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์จะคงอยู่เป็นนิตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะมีชีวิต

โคฟ
119:145 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:146 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด และข้าพระองค์จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:147 ข้าพระองค์ได้ตื่นขึ้นก่อนเช้าตรู่ และได้ทูลขอ ข้าพระองค์ได้หวังอยู่ในพระวจนะของพระองค์
119:148 นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อข้าพระองค์จะได้ตรึกตรองในพระดำรัสของพระองค์
119:149 ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ตามความรักกรุณาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามคำตัดสินของพระองค์
119:150 คนทั้งหลายที่ติดตามการมุ่งร้ายเข้ามาใกล้แล้ว พวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระราชบัญญัติของพระองค์
119:151 พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็เป็นความจริง
119:152 เกี่ยวกับบรรดาพระโอวาทของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ทราบแล้วตั้งแต่สมัยโบราณว่า พระองค์ทรงตั้งพระโอวาทเหล่านั้นไว้เป็นนิตย์

เรช
119:153 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์
119:154 ขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์
119:155 ความรอดอยู่ห่างไกลจากคนชั่ว เพราะพวกเขาไม่แสวงหาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์
119:156 บรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ใหญ่หลวงนัก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามบรรดาคำตัดสินของพระองค์
119:157 ผู้ข่มเหงทั้งหลายของข้าพระองค์และบรรดาศัตรูของข้าพระองค์มีมากมาย กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์
119:158 ข้าพระองค์ได้มองดูบรรดาคนละเมิด และเศร้าใจ เพราะว่าพวกเขามิได้รักษาพระดำรัสของพระองค์
119:159 ขอทรงพิจารณาว่าข้าพระองค์รักบรรดาข้อบังคับของพระองค์มากเท่าใด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักกรุณาของพระองค์
119:160 พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงตั้งแต่แรกเริ่ม และคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

ชีน
119:161 บรรดาประมุขได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ แต่ใจของข้าพระองค์ยืนอยู่ในความตะลึงพรึงเพริดแห่งพระวจนะของพระองค์
119:162 ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดำรัสของพระองค์ เหมือนอย่างคนที่พบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก
119:163 ข้าพระองค์เกลียดชังและรังเกียจการพูดมุสา แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์
119:164 ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง เพราะเหตุบรรดาข้อตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์
119:165 คนทั้งหลายที่รักพระราชบัญญัติของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่ง และไม่มีสิ่งใดจะกระทำให้พวกเขาสะดุดได้
119:166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวังอยู่ในความรอดของพระองค์ และได้กระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
119:167 จิตใจของข้าพระองค์รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้แล้ว และข้าพระองค์รักพระโอวาทเหล่านั้นยิ่งนัก
119:168 ข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

เทา
119:169 ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์เข้ามาใกล้ต่อพระพักตร์พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
119:170 ขอให้คำวิงวอนของข้าพระองค์เข้ามาต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นตามพระดำรัสของพระองค์
119:171 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะเปล่งคำสรรเสริญ เมื่อพระองค์ทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้ว
119:172 ลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระดำรัสของพระองค์ เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นเป็นความชอบธรรม
119:173 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกบรรดาข้อบังคับของพระองค์
119:174 ข้าพระองค์ได้ปรารถนาความรอดของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์
119:175 ขอโปรดให้จิตใจของข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั้นจะสรรเสริญพระองค์ และขอให้บรรดาคำตัดสินของพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์
119:176 ข้าพระองค์ได้หลงเจิ่นเหมือนอย่างแกะที่หายไป ขอทรงแสวงหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope