กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 79

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การร้องทุกข์เรื่องการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

79:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า พวกคนต่างชาติได้เข้ามาในมรดกของพระองค์ พวกเขาได้ทำให้พระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน พวกเขาได้ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่ปรักหักพัง
79:2 บรรดาศพของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ถูกพวกเขามอบไว้เป็นอาหารแก่บรรดานกแห่งอากาศ เนื้อหนังของพวกวิสุทธิชนของพระองค์แก่พวกสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก
79:3 โลหิตของคนเหล่านั้นถูกพวกเขาเทออกมาอย่างน้ำรอบข้างเยรูซาเล็ม และไม่มีคนใดที่จะฝังพวกเขา
79:4 พวกเรากลายเป็นที่ติเตียนแก่บรรดาเพื่อนบ้านของพวกเรา เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกแก่คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างพวกเรา
79:5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะกริ้วอีกนานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ ความหวงแหนของพระองค์จะไหม้เหมือนอย่างไฟหรือ
79:6 ขอทรงเทความกริ้วของพระองค์ลงเหนือพวกคนต่างชาติที่มิได้รู้จักพระองค์ และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายที่ไม่ได้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์
79:7 เพราะพวกเขาได้ผลาญยาโคบ และกระทำให้ที่อยู่อาศัยของเขาร้างเปล่า

การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้พ้น
79:8 โอ ขออย่าทรงจดจำบรรดาความชั่วช้าในอดีตมาปรักปรำพวกข้าพระองค์ ขอบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์นำหน้าพวกข้าพระองค์อย่างรวดเร็ว เพราะพวกข้าพระองค์ถูกทำให้ตกต่ำลงมาก
79:9 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของพวกข้าพระองค์ เพราะเห็นแก่สง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์ และขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นและชำระบรรดาบาปของพวกข้าพระองค์ให้สิ้นไป เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
79:10 เหตุไฉนพวกคนต่างชาติควรจะกล่าวว่า “พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน” ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในท่ามกลางพวกคนต่างชาติต่อสายตาของพวกข้าพระองค์ โดยการแก้แค้นโลหิตของบรรดาผู้รับใช้พระองค์ซึ่งถูกทำให้หลั่งออก
79:11 ขอให้เสียงถอนหายใจของนักโทษมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ตามฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงสงวนคนเหล่านั้นที่ถูกกำหนดให้สิ้นชีพ
79:12 และขอทรงสนองบรรดาเพื่อนบ้านของพวกข้าพระองค์เป็นเจ็ดเท่า เข้าในทรวงอกของพวกเขา ตามการติเตียนของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้ติเตียนต่อพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
79:13 ดังนั้น พวกข้าพระองค์ ประชากรของพระองค์และฝูงแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์ พวกข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope