กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศีของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

19:1 ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายประกาศสง่าราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์
19:2 วันเอ่ยถ้อยคำให้แก่วัน และคืนสำแดงความรู้ให้แก่คืน
19:3 ไม่มีสำเนียงหรือภาษาใด ๆ ที่ไม่ได้ยินเสียงของพวกมัน
19:4 เส้นทางของพวกมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก และบรรดาถ้อยคำของพวกมันก็ออกไปถึงที่สุดปลายของพิภพ ในที่เหล่านั้นพระองค์ทรงตั้งพลับพลาไว้สำหรับดวงอาทิตย์
19:5 ซึ่งเหมือนอย่างเจ้าบ่าวที่ออกมาจากห้องโถงของเขา และชื่นบานเหมือนอย่างคนแข็งแรงที่จะวิ่งในการแข่งขัน
19:6 การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มาจากที่สุดปลายของฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่ง และวงโคจรของดวงอาทิตย์ก็ไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ง และไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้
19:7 พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์นั้นดีพร้อม ฟื้นฟูจิตใจ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา
19:8 บรรดากฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์นั้นถูกต้อง กระทำให้ใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์นั้นบริสุทธิ์ กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง
19:9 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นั้นสะอาดหมดจด ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ คำตัดสินทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ก็เป็นความจริงและชอบธรรมทั้งสิ้น
19:10 สิ่งเหล่านี้น่าปรารถนามากกว่าทองคำ ใช่แล้ว ยิ่งกว่าทองคำเนื้อดีมากนัก หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งและรวงผึ้งด้วย
19:11 ยิ่งกว่านั้น โดยสิ่งเหล่านี้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับคำเตือน และโดยการรักษาสิ่งเหล่านี้ก็มีบำเหน็จอันใหญ่ยิ่ง

ดาวิดทูลขอพระคุณ
19:12 ผู้ใดเล่าสามารถเข้าใจความผิดพลาดทั้งหลายของตนได้ ขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่
19:13 ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายที่ทำโดยความตั้งใจด้วยเถิด ขออย่าให้พวกมันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลย แล้วข้าพระองค์จะเที่ยงตรง และข้าพระองค์จะไม่มีความผิดเนื่องด้วยการละเมิดที่ใหญ่โตนั้น
19:14 ขอให้บรรดาถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการตรึกตรองแห่งใจของข้าพระองค์ เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กำลังของข้าพระองค์และพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope