กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 43

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
43:1 ขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และสู้ความเพื่อข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไร้ธรรม โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนหลอกลวงและคนอธรรม
43:2 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกำลังของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย ไฉนข้าพระองค์ไปด้วยความเศร้าโศกเพราะเหตุการบีบบังคับของศัตรู
43:3 โอ ขอโปรดส่งความสว่างของพระองค์และความจริงของพระองค์ออกไป ขอให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ไป ขอให้ทั้งสองนำข้าพระองค์มาถึงภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และมาถึงบรรดาพลับพลาของพระองค์
43:4 แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นบานยิ่งนักของข้าพระองค์ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนใจดาวิด
43:5 ไฉนเจ้าจึงห่อเหี่ยว โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย และไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope