กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดบ่นเรื่องพวกศัตรูที่พูดให้ร้ายใส่ท่าน
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

109:1 ขอพระองค์อย่าทรงนิ่งเสีย โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งคำสรรเสริญของข้าพระองค์
109:2 เพราะว่าปากของคนชั่วและปากของคนหลอกลวงอ้าใส่ข้าพระองค์อยู่แล้ว พวกเขาได้พูดปรักปรำข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสา
109:3 พวกเขาได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยบรรดาถ้อยคำแห่งความเกลียดชัง และได้ต่อสู้กับข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ
109:4 เพราะเหตุความรักของข้าพระองค์ พวกเขาเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์มอบตัวเองไว้กับการอธิษฐาน
109:5 และพวกเขาได้ตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชั่วแทนความดี และความเกลียดชังแทนความรักของข้าพระองค์
109:6 ขอพระองค์ทรงตั้งคนชั่วให้อยู่เหนือเขา และขอให้ซาตานยืนอยู่ที่มือขวาของเขา
109:7 เมื่อเขาจะถูกตัดสินความ ขอให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิด และขอให้คำอธิษฐานของเขากลายเป็นบาป
109:8 ขอให้วันทั้งหลายของเขาน้อย และขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา
109:9 ขอให้ลูก ๆ ของเขากำพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย
109:10 ขอให้ลูก ๆ ของเขาต้องเร่ร่อนเรื่อยไปและขอทาน ขอให้พวกเขาแสวงหาอาหารของพวกเขาจากสถานที่รกร้างของพวกเขาด้วย
109:11 ขอให้ผู้ทำกรรโชกมายึดเอาของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ และขอให้คนแปลกหน้าทั้งหลายมาปล้นผลงานของเขาไป
109:12 ขออย่าให้ผู้ใดแสดงความเมตตาต่อเขา และอย่าให้ผู้ใดโปรดปรานบรรดาลูกกำพร้าพ่อของเขา
109:13 ขอให้ชนรุ่นหลังของเขาถูกตัดออก และในคนชั่วอายุต่อมาก็ขอให้ชื่อของพวกเขาถูกลบออกเสีย
109:14 ขอให้ความชั่วช้าแห่งบรรพบุรุษของเขายังเป็นที่จดจำอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และขออย่าให้บาปแห่งมารดาของเขาถูกลบออกไป
109:15 ขอให้บาปเหล่านั้นอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอไป เพื่อพระองค์จะทรงตัดการระลึกถึงเขาเหล่านั้นเสียจากแผ่นดินโลก
109:16 เพราะเหตุเขาไม่ได้จดจำที่จะแสดงความเมตตา แต่ได้ข่มเหงคนยากจนและคนขัดสน เพื่อเขาจะได้ฆ่าแม้แต่คนที่ใจสลาย
109:17 เขาได้รักการสาปแช่งฉันใด ขอให้การสาปแช่งมายังเขาฉันนั้น เขาไม่ได้ชื่นชมยินดีในการให้พรฉันใด ขอให้พรอยู่ห่างไกลจากเขาฉันนั้น
109:18 เขาได้ห่มกายด้วยการสาปแช่งเหมือนอย่างเสื้อผ้าของตนฉันใด ขอให้การสาปแช่งเข้าไปภายในตัวเขาเหมือนอย่างน้ำ และเข้าไปในกระดูกทั้งหลายของเขาเหมือนอย่างน้ำมันฉันนั้น
109:19 ขอให้การสาปแช่งเป็นแก่เขาเหมือนเครื่องแต่งกายที่คลุมเขาอยู่ และเหมือนเข็มขัดที่คาดเอวของเขาไว้เสมอ
109:20 ขอให้การสาปแช่งนี้เป็นบำเหน็จแก่พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จากพระเยโฮวาห์ และแก่คนเหล่านั้นที่กล่าวชั่วร้ายต่อชีวิตของข้าพระองค์
109:21 แต่ขอพระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะว่าความเมตตาของพระองค์นั้นประเสริฐ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
109:22 เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และใจของข้าพระองค์ก็ได้รับบาดแผลอยู่ภายในข้าพระองค์
109:23 ข้าพระองค์หายไปเหมือนอย่างเงาเมื่อมันลดต่ำลง ข้าพระองค์ถูกโยนขึ้นลงเหมือนอย่างตั๊กแตน
109:24 เข่าของข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยเพราะเหตุการอดอาหาร และเนื้อหนังของข้าพระองค์ก็ขาดความอ้วนพี
109:25 ข้าพระองค์ได้กลายเป็นที่ติเตียนแก่พวกเขาด้วย เมื่อพวกเขามองดูข้าพระองค์ พวกเขาก็สั่นศีรษะของตน
109:26 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตาของพระองค์
109:27 เพื่อพวกเขาจะทราบว่าการนี้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนี้
109:28 ให้พวกเขาสาปแช่งไป แต่ขอพระองค์ทรงอวยพร เมื่อพวกเขาลุกขึ้น ขอให้พวกเขาอับอาย แต่ขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ปีติยินดี
109:29 ขอให้พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ถูกคลุมกายด้วยความอับอาย และขอให้พวกเขาห่มตัวเองด้วยความสับสนของตน เหมือนอย่างเสื้อคลุม
109:30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เป็นอย่างมากด้วยปากของข้าพเจ้า ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย
109:31 เพราะพระองค์จะประทับข้างขวามือของคนขัดสน เพื่อจะทรงช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาคนที่ปรับโทษจิตใจของเขานั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope