กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู
คำอธิษฐานของดาวิด

17:1 ขอทรงสดับฟังผู้ที่เป็นฝ่ายถูก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ออกมาจากริมฝีปากที่มีมารยา
17:2 ขอให้คำตัดสินของข้าพระองค์มาจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์มองดูบรรดาสิ่งที่เท่าเทียมกัน
17:3 พระองค์ได้ทรงลองใจของข้าพระองค์ พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืน พระองค์ได้ทรงทดสอบข้าพระองค์แล้ว และจะไม่ทรงพบสิ่งใด ๆ เลย ข้าพระองค์ตั้งใจแล้วว่าปากของข้าพระองค์จะไม่ละเมิด
17:4 เกี่ยวด้วยบรรดากิจการของมนุษย์ โดยพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รักษาตัวให้พ้นจากบรรดาวิถีของผู้ทำลาย
17:5 ขอทรงรักษาการดำเนินทั้งหลายของข้าพระองค์ไว้ในวิถีเหล่านั้นของพระองค์ เพื่อย่างก้าวทั้งหลายของข้าพระองค์จะไม่พลาด
17:6 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลถึงพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเอียงพระกรรณของพระองค์มายังข้าพระองค์ และสดับฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิด
17:7 ขอทรงสำแดงความเมตตาอันมหัศจรรย์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ คือคนทั้งปวงผู้ซึ่งให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์จากคนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นต่อสู้พวกเขา
17:8 ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้เหมือนอย่างแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
17:9 จากบรรดาคนชั่วที่บีบบังคับข้าพระองค์ จากเหล่าศัตรูคู่อาฆาตของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งล้อมข้าพระองค์ไว้โดยรอบ
17:10 พวกเขามั่นใจในไขมันของตัวเอง พวกเขาพูดจาอย่างหยิ่งยโสด้วยปากของตน
17:11 บัดนี้ พวกเขาได้ล้อมพวกข้าพระองค์ไว้รอบในย่างก้าวทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ พวกเขาได้ตั้งตาของตนน้อมลงถึงดิน
17:12 เหมือนอย่างสิงโตที่โลภอยากได้เหยื่อของมัน และเหมือนอย่างสิงโตหนุ่มที่คอยซุ่มอยู่ในที่ลับทั้งหลาย
17:13 ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทำให้เขาผิดหวัง ขอทรงคว่ำเขาลงเสีย ขอทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่ว ซึ่งเป็นดาบของพระองค์
17:14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จากบรรดามนุษย์แห่งโลกนี้ ซึ่งได้รับส่วนของตนในชีวิตนี้ และผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ท้องของพวกเขาเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์ที่ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานมากมาย และทิ้งส่วนที่เหลืออยู่แห่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาไว้แก่พวกเด็กอ่อนของพวกเขา
17:15 ส่วนข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์จะมองดูพระพักตร์พระองค์ในความชอบธรรม ข้าพระองค์จะพอใจเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นด้วยพระลักษณะของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope