กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความโปรดปรานในอดีต
ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์

44:1 พวกข้าพระองค์ได้ยินกับหูของตน โอ ข้าแต่พระเจ้า บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ได้เล่าให้พวกข้าพระองค์ฟัง ถึงกิจการซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในสมัยของพวกเขา ในสมัยโบราณกาลนั้น
44:2 ถึงการที่พระองค์ได้ทรงขับไล่พวกคนต่างชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ และได้ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไว้ ถึงการที่พระองค์ได้ทรงให้ชาติทั้งหลายทุกข์ใจ และได้ทรงเหวี่ยงพวกเขาออกไป
44:3 เพราะพวกเขาไม่ได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยดาบของพวกเขาเอง และแขนของพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยพวกเขาให้รอด แต่โดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และพระกรของพระองค์ และโดยความสว่างแห่งสีพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงมีความโปรดปรานแก่พวกเขา
44:4 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงบัญชาการช่วยให้พ้นทั้งหลายไว้สำหรับยาโคบ
44:5 โดยพระองค์พวกข้าพระองค์จะผลักบรรดาศัตรูของพวกเราลง โดยพระนามของพระองค์พวกข้าพระองค์จะเหยียบบรรดาคนที่ลุกขึ้นต่อสู้พวกข้าพระองค์ลง
44:6 เพราะข้าพระองค์จะไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบของข้าพระองค์จะไม่ช่วยข้าพระองค์ให้รอด

ความชั่วร้ายต่าง ๆ ในปัจจุบัน
44:7 แต่พระองค์ได้ทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้รอดจากบรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ และทรงทำให้บรรดาคนที่ได้เกลียดชังพวกข้าพระองค์นั้นได้รับความอับอาย
44:8 ในพระเจ้าพวกข้าพระองค์โอ้อวดตลอดทั้งวัน และสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ เซลาห์
44:9 แต่พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งเสียและทำให้พวกข้าพระองค์ได้รับความอับอาย และไม่เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดากองทัพของพวกข้าพระองค์
44:10 พระองค์ทรงกระทำให้พวกข้าพระองค์หันกลับเสียจากศัตรู และบรรดาคนซึ่งเกลียดชังพวกข้าพระองค์ก็ได้ของริบไปสำหรับตน
44:11 พระองค์ได้ทรงมอบพวกข้าพระองค์ไว้เหมือนอย่างฝูงแกะที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเป็นอาหาร และได้ทรงกระจายพวกข้าพระองค์ให้ไปอยู่ท่ามกลางพวกคนต่างชาติ
44:12 พระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์อย่างเปล่า ๆ และไม่ทรงเพิ่มความมั่งคั่งของพระองค์ด้วยราคาของพวกเขา
44:13 พระองค์ทรงกระทำให้พวกข้าพระองค์เป็นที่ติเตียนแก่บรรดาเพื่อนบ้านของพวกข้าพระองค์ เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกแก่คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างพวกข้าพระองค์
44:14 พระองค์ทรงกระทำให้พวกข้าพระองค์เป็นคำครหาท่ามกลางพวกคนต่างชาติ เป็นที่สั่นศีรษะท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
44:15 ความสับสนของข้าพระองค์อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์อยู่เสมอ และความอับอายแห่งใบหน้าของข้าพระองค์ได้คลุมข้าพระองค์ไว้
44:16 เนื่องด้วยเสียงของคนที่ติเตียนและพูดหมิ่นประมาท เนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้น
44:17 สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาอยู่เหนือพวกข้าพระองค์ ถึงอย่างนั้นพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้ลืมพระองค์ และพวกข้าพระองค์ไม่ได้กระทำอย่างคดโกงในพันธสัญญาของพระองค์
44:18 ใจของพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้หันกลับ และบรรดาย่างเท้าของพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้พรากไปจากพระมรรคาของพระองค์
44:19 ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงทำให้พวกข้าพระองค์แหลกลาญในสถานที่ของบรรดามังกร และคลุมพวกข้าพระองค์ไว้ด้วยเงาแห่งความตาย
44:20 ถ้าพวกเราได้ลืมพระนามของพระเจ้าของพวกเรา หรือเหยียดมือของพวกเราออกให้แก่พระของคนต่างชาติ
44:21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรื่องนี้หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบบรรดาความลึกลับของใจ
44:22 ใช่แล้ว เพราะเห็นแก่พระองค์ พวกข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ พวกข้าพระองค์ถูกนับว่าเป็นเหมือนอย่างแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าเสีย

ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
44:23 ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์บรรทมอยู่ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นเถิด ขออย่าทรงเหวี่ยงพวกข้าพระองค์เสียเป็นนิตย์
44:24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสีย และทรงลืมความทุกข์ยากและการบีบบังคับของพวกข้าพระองค์เสีย
44:25 เพราะจิตใจของพวกข้าพระองค์โน้มลงถึงผงคลีดิน ท้องของพวกข้าพระองค์เกาะติดดิน
44:26 ขอทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยพวกข้าพระองค์เถิด และขอทรงไถ่พวกข้าพระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope