กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สภาพอันน่ากลัวของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด

55:1 ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และขออย่าซ่อนพระองค์เสียจากคำวิงวอนของข้าพระองค์
55:2 ขอทรงใส่พระทัยต่อข้าพระองค์ และขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์คร่ำครวญในคำร้องทุกข์ของข้าพระองค์ และส่งเสียงดัง
55:3 เพราะเหตุเสียงของศัตรู เพราะเหตุการบีบบังคับของคนชั่ว เพราะว่าพวกเขาโยนความชั่วช้าใส่ข้าพระองค์ และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความโกรธเคือง
55:4 ใจของข้าพระองค์ปวดร้าวอยู่ภายในข้าพระองค์ และความสยดสยองแห่งความตายตกอยู่เหนือข้าพระองค์
55:5 ความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านมาอยู่เหนือข้าพระองค์ และความสยดสยองท่วมท้นข้าพระองค์
55:6 และข้าพระองค์ได้กล่าวว่า “โอ ข้าอยากมีปีกเหมือนอย่างนกเขา เพราะเมื่อนั้นข้าจะบินหนีไปและอยู่อย่างสงบ
55:7 ดูเถิด ข้าจึงจะได้พเนจรไปไกล และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เซลาห์
55:8 ข้าก็จะรีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุ”

ดาวิดขอพระเจ้าทรงทำลายพวกศัตรูของท่าน
55:9 ขอทรงทำลายเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และให้บรรดาภาษาของพวกเขายุ่งเหยิงไป เพราะข้าพระองค์ได้เห็นความทารุณและการวิวาทในนคร
55:10 พวกเขาเที่ยวไปบนกำแพงทั้งหลายของนครนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน การประทุษร้ายกับความทุกข์โศกอยู่ท่ามกลางนครนั้นด้วย
55:11 ความชั่วอยู่ท่ามกลางนครนั้น การหลอกลวงและมารยาไม่พรากไปจากถนนทั้งหลายของนครนั้น
55:12 เพราะว่ามิใช่ศัตรูที่ได้ติเตียนข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงจะทนการติเตียนนั้นได้ มิใช่คนที่เกลียดชังข้าพเจ้าที่ได้พองตัวใส่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงจะได้ซ่อนตัวข้าพเจ้าเสียจากเขา
55:13 แต่เป็นท่าน คนที่เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นผู้นำของข้าพเจ้า และเป็นคนรู้จักมักคุ้นของข้าพเจ้า
55:14 พวกเราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ และได้เดินไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้าฉันมิตรสนิท
55:15 ขอให้ความตายจับเขาเหล่านั้น และขอให้พวกเขาลงไปยังนรกทั้งเป็น เพราะความชั่วอยู่ในที่อยู่อาศัยของพวกเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา
55:16 สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด
55:17 ทั้งเวลาเย็น และเวลาเช้า และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและจะร้องเสียงดัง และพระองค์จะทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้า
55:18 พระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นในความสันติจากการสู้รบที่ต่อสู้กับข้าพเจ้า เพราะมีคนเป็นอันมากที่อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า
55:19 พระเจ้าจะทรงสดับฟังและทรงทำให้คนเหล่านั้นทุกข์ใจ คือพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่โบราณกาล เซลาห์ เพราะพวกเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยำเกรงพระเจ้า
55:20 เขาได้ยื่นมือของตนออกต่อสู้คนที่อยู่อย่างสันติกับเขา เขาได้ฝ่าฝืนพันธสัญญาของตน
55:21 บรรดาถ้อยคำแห่งปากของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขา บรรดาถ้อยคำของเขานุ่มนวลยิ่งกว่าน้ำมัน แต่ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นดาบที่ชักออกมาแล้ว
55:22 จงทิ้งภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย
55:23 แต่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า จะทรงนำพวกเขาลงเข้าไปในแดนแห่งความพินาศ คนที่ทำให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของพวกเขา แต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope