กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 102

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอร้องอย่างทุกข์ใจ
คำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

102:1 ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอให้เสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์
102:2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์จากข้าพระองค์ในวันเมื่อข้าพระองค์มีความทุกข์ใจ ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟังข้าพระองค์ ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว
102:3 เพราะวันทั้งหลายของข้าพระองค์สลายไปเหมือนอย่างควัน และกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ไหม้เหมือนอย่างเตาไฟ
102:4 ใจของข้าพระองค์ถูกนาบและเหี่ยวแห้งไปเหมือนอย่างหญ้า ดังนั้นข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์
102:5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์ บรรดากระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อของข้าพระองค์
102:6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างนกกระทุงแห่งถิ่นทุรกันดาร ข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างนกฮูกแห่งทะเลทราย
102:7 ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ และเป็นเหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาบ้าน
102:8 บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ติเตียนข้าพระองค์วันยังค่ำ และคนทั้งหลายที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ก็ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์
102:9 เพราะข้าพระองค์ได้กินขี้เถ้าเหมือนอย่างอาหาร และเจือเครื่องดื่มของข้าพระองค์ด้วยการร้องไห้
102:10 เหตุด้วยความพิโรธของพระองค์และความกริ้วของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ลงเสีย
102:11 วันทั้งหลายของข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างเงาที่ลดต่ำลง และข้าพระองค์เหี่ยวแห้งไปเหมือนอย่างหญ้า

จงบันทึกพระเมตตาทั้งหลายของพระเจ้า
102:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะประทับอยู่เป็นนิตย์ และการระลึกถึงพระองค์จะดำรงอยู่จนถึงทุกชั่วอายุ
102:13 พระองค์จะทรงลุกขึ้นและเมตตาศิโยน เพราะเป็นเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ ใช่แล้ว เวลากำหนดก็มาถึงแล้ว
102:14 เพราะบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์มีความปีติยินดีในก้อนหินต่าง ๆ ของเธอ และโปรดปรานผงคลีดินของเธอ
102:15 ดังนั้น พวกคนต่างชาติจะกลัวพระนามของพระเยโฮวาห์ และกษัตริย์ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะกลัวสง่าราศีของพระองค์
102:16 เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิโยนขึ้นนั้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระองค์
102:17 พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนแร้นแค้น และจะไม่ทรงรังเกียจคำอธิษฐานของพวกเขา
102:18 สิ่งนี้จะถูกบันทึกไว้สำหรับชั่วอายุที่จะมา และประชาชนซึ่งจะถูกสร้างมานั้นจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์
102:19 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่สูงแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ จากสวรรค์พระเยโฮวาห์ได้ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก
102:20 เพื่อที่จะสดับเสียงร้องครางของนักโทษ เพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาคนที่ถูกกำหนดให้ถึงแก่ความตาย
102:21 เพื่อที่จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ในศิโยน และคำสรรเสริญของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
102:22 เมื่อชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมกัน ทั้งบรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
102:23 พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังของข้าพเจ้าอ่อนลงกลางทาง พระองค์ได้ทรงกระทำให้วันทั้งหลายของข้าพเจ้าสั้นเข้า
102:24 ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียในท่ามกลางวันทั้งหลายของข้าพระองค์ ปีทั้งหลายของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ”
102:25 ตั้งแต่โบราณกาลพระองค์ได้ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
102:26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ ใช่แล้ว สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นจะเก่าไปเหมือนอย่างเครื่องนุ่งห่ม พระองค์จะทรงเปลี่ยนพวกมันเหมือนอย่างเสื้อคลุม และพวกมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไป
102:27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิม และปีทั้งหลายของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด
102:28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่มั่นคง และเชื้อสายของพวกเขาจะถูกสถาปนาต่อพระพักตร์พระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope