กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 136

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
136:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:2 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:3 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่เจ้านายแห่งเจ้านายทั้งปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:4 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกระทำบรรดาการมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่แต่องค์เดียว เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:5 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายด้วยพระสติปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:6 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:7 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างใหญ่ ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:8 ดวงอาทิตย์เพื่อให้ครองกลางวัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:9 ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายเพื่อให้ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:10 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงสังหารอียิปต์ทางบรรดาลูกหัวปีของพวกเขา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:11 และได้ทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางพวกเขา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:12 ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:13 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเป็นส่วน ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:14 และได้ทรงกระทำให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้น เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:15 แต่ได้ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:16 ถวายแด่พระองค์ ผู้ได้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:17 ถวายแด่พระองค์ ผู้ซึ่งได้ทรงตีกษัตริย์ใหญ่โตทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:18 และได้ทรงสังหารเหล่ากษัตริย์ผู้มีชื่อเสียง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:19 สิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:20 และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:21 และได้ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดก เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:22 คือเป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:23 ผู้ได้ทรงระลึกถึงพวกเราในฐานะต่ำต้อยของพวกเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:24 และทรงไถ่พวกเราให้พ้นแล้วจากบรรดาศัตรูของพวกเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:25 ผู้ประทานอาหารแก่เนื้อหนังทั้งปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
136:26 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope