กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 143

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอความโปรดปรานเมื่อต้องถูกตัดสิน
เพลงสดุดีของดาวิด

143:1 ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำวิงวอนทั้งหลายของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์ซื่อของพระองค์ และตามความชอบธรรมของพระองค์
143:2 และขออย่าทรงเข้าสู่การพิพากษากับผู้รับใช้ของพระองค์เลย เพราะในสายพระเนตรของพระองค์จะไม่มีคนเป็นคนใดที่ชอบธรรม
143:3 เพราะศัตรูข่มเหงจิตใจของข้าพระองค์แล้ว เขาฟาดชีวิตของข้าพระองค์ลงถึงดิน เขาได้กระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่ในที่มืด เหมือนอย่างคนเหล่านั้นที่ตายนานแล้ว
143:4 เพราะฉะนั้น จิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในข้าพระองค์ ใจของข้าพระองค์ที่อยู่ภายในข้าพระองค์ก็อ้างว้าง
143:5 ข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อน ข้าพระองค์ตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ ข้าพระองค์รำพึงถึงพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
143:6 ข้าพระองค์เหยียดมือของข้าพระองค์ออกไปหาพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เหมือนอย่างแผ่นดินที่แห้งผาก เซลาห์
143:7 ขอทรงรีบสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์ไว้จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังแดนคนตาย
143:8 ขอโปรดทำให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักกรุณาของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์รู้จักทางที่ข้าพระองค์ควรดำเนินไป เพราะข้าพระองค์ยกชูจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์
143:9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หนีไปหาพระองค์เพื่อที่จะให้ซ่อนข้าพระองค์ไว้
143:10 ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในแผ่นดินแห่งความเที่ยงธรรม
143:11 ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงนำจิตใจของข้าพระองค์ออกมาจากความยากลำบาก
143:12 และตามความเมตตาของพระองค์ขอทรงตัดบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ออกไป และขอทรงทำลายบรรดาคนที่ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปวดร้าว เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope