กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 92

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า
เพลงสดุดีหรือบทเพลงสำหรับวันสะบาโต

92:1 เป็นสิ่งดีที่จะถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ และที่จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
92:2 ที่จะประกาศความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า และความสัตย์ซื่อของพระองค์ทุกคืน
92:3 ด้วยพิณสิบสายและด้วยพิณใหญ่ ด้วยพิณเขาคู่เป็นเสียงที่จริงจัง
92:4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ยินดีโดยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะมีชัยเนื่องด้วยบรรดากิจการแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
92:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดาพระราชกิจของพระองค์ใหญ่หลวงนัก และบรรดาพระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ
92:6 คนเขลาไม่ทราบ และคนโฉดไม่เข้าใจเรื่องนี้
92:7 เมื่อคนชั่วงอกขึ้นเหมือนอย่างหญ้า และเมื่อคนกระทำความชั่วช้าทั้งสิ้นเจริญขึ้น ก็เพื่อพวกเขาจะถูกทำลายเป็นนิตย์
92:8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงเป็นผู้สูงสุดเป็นนิตย์
92:9 เพราะดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์จะพินาศ คนกระทำความชั่วช้าทั้งสิ้นจะถูกกระจัดกระจายไป
92:10 แต่พระองค์จะทรงเชิดชูเขาของข้าพระองค์อย่างกับเขาของม้ายูนิคอน ข้าพระองค์จะถูกเจิมไว้ด้วยน้ำมันสด
92:11 นัยน์ตาของข้าพระองค์จะเห็นความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จต่อพวกศัตรูของข้าพระองค์นั้นด้วย และหูของข้าพระองค์จะได้ยินถึงความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จต่อเหล่าคนชั่วที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์นั้น
92:12 คนชอบธรรมจะเจริญขึ้นเหมือนอย่างต้นอินทผลัม เขาจะโตขึ้นเหมือนอย่างต้นสนซีดาร์ในเลบานอน
92:13 บรรดาคนที่ถูกปลูกไว้ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในบรรดาบริเวณแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา
92:14 พวกเขาจะยังเกิดผลในวัยชรา พวกเขาจะอ้วนพีและเจริญรุ่งเรือง
92:15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า และไม่มีความอธรรมในพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope