กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สันติภาพและความดีในอนาคตสำหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์
เพลงสดุดีของดาวิด

37:1 อย่าให้ท่านกลัดกลุ้มใจเพราะเหตุบรรดาคนที่กระทำสิ่งชั่วร้าย ทั้งท่านอย่าอิจฉาต่อคนเหล่านั้นที่กระทำความชั่วช้า
37:2 เพราะไม่ช้าพวกเขาจะถูกตัดลงเหมือนอย่างหญ้า และเหี่ยวแห้งไปเหมือนอย่างพืชผักเขียวสด
37:3 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และกระทำความดี ดังนั้นท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและท่านจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแท้จริง
37:4 ท่านจงชื่นชมยินดีในพระเยโฮวาห์ด้วย และพระองค์จะประทานแก่ท่านตามความปรารถนาทั้งหลายแห่งใจของท่าน
37:5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ จงวางใจในพระองค์ด้วย และพระองค์จะทรงกระทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ
37:6 และพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างเหมือนอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านแจ้งเหมือนอย่างเที่ยงวัน
37:7 จงสงบนิ่งในพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ท่านกลัดกลุ้มใจเพราะเหตุคนที่เจริญในทางของเขา เพราะเหตุคนที่ทำให้บรรดาอุบายแห่งความชั่วสำเร็จ
37:8 จงระงับความโกรธ และละทิ้งความพิโรธเสีย อย่าให้ท่านกลัดกลุ้มใจที่จะกระทำสิ่งชั่วร้ายเลย
37:9 เพราะบรรดาคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายจะถูกตัดออกไป แต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยโฮวาห์ พวกเขาจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก
37:10 เพราะอีกหน่อยหนึ่ง และคนชั่วจะไม่อยู่แล้ว ใช่แล้ว ท่านจะพิจารณาสถานที่ของเขาอย่างขยันขันแข็ง และสถานที่นั้นจะไม่อยู่แล้ว
37:11 แต่คนที่มีใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก และพวกเขาจะชื่นชมยินดีในสันติภาพอันอุดมสมบูรณ์
37:12 คนชั่วปองร้ายต่อคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา
37:13 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชั่ว เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าวันของเขากำลังมา
37:14 คนชั่วได้ชักดาบและโก่งคันธนูของตน เพื่อที่จะเหวี่ยงคนยากจนและคนขัดสนลง และเพื่อที่จะสังหารคนที่ประพฤติอย่างเที่ยงธรรม
37:15 ดาบของพวกเขาจะเข้าไปในใจของพวกเขาเอง และคันธนูทั้งหลายของพวกเขาจะถูกหักเสีย
37:16 เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าทรัพย์สมบัติมากมายของคนชั่วเป็นอันมาก
37:17 เพราะแขนของคนชั่วจะถูกหักเสีย แต่พระเยโฮวาห์ทรงค้ำจุนคนชอบธรรม
37:18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวันทั้งหลายของคนเที่ยงธรรม และมรดกของพวกเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์
37:19 พวกเขาจะไม่อับอายในยามแห่งความชั่วร้าย และในวันทั้งหลายแห่งการกันดารอาหารพวกเขาจะอิ่มท้อง
37:20 แต่คนชั่วจะพินาศ และบรรดาศัตรูของพระเยโฮวาห์จะเป็นเหมือนอย่างไขมันของลูกแกะ พวกเขาจะอันตรธานไป พวกเขาจะอันตรธานไปเป็นควัน
37:21 คนชั่วขอยืมและไม่จ่ายคืนอีก แต่คนชอบธรรมแสดงความเมตตาและแจกจ่าย
37:22 เพราะคนเช่นนั้นที่พระองค์ทรงอวยพรจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก และคนทั้งหลายที่ถูกพระองค์สาปแช่งจะต้องถูกตัดออกไปเสีย
37:23 พระเยโฮวาห์ทรงนำบรรดาย่างเท้าของคนดี และพระองค์พอพระทัยในทางของเขา
37:24 ถึงแม้ว่าเขาล้มลง เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงอย่างสิ้นเชิง เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงพยุงเขาไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
37:25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และบัดนี้ชราแล้ว ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือเชื้อสายของเขาขอทาน
37:26 เขาแสดงความเมตตาเสมอและให้ยืม และเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพร
37:27 จงพรากเสียจากความชั่วร้าย และกระทำความดี และอาศัยอยู่เป็นนิตย์
37:28 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักการพิพากษา และไม่ทอดทิ้งพวกวิสุทธิชนของพระองค์ พวกเขาถูกพิทักษ์รักษาไว้เป็นนิตย์ แต่เชื้อสายของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสีย
37:29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และอาศัยอยู่ในนั้นเป็นนิตย์
37:30 ปากของคนชอบธรรมพูดสติปัญญา และลิ้นของเขาพูดถึงความยุติธรรม
37:31 พระราชบัญญัติของพระเจ้าของเขาอยู่ในใจของเขา ไม่มีย่างเท้าใด ๆ ของเขาที่จะพลาดไป
37:32 คนชั่วเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงหาที่จะสังหารเขาเสีย
37:33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงละทิ้งเขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาถูกตัดสิน
37:34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินเป็นมรดก เมื่อคนชั่วถูกตัดออกไปเสียท่านจะได้เห็นสิ่งนั้น
37:35 ข้าพเจ้าเคยเห็นคนชั่วมีอำนาจมากยิ่ง และแผ่ตัวเหมือนอย่างต้นเบย์เขียวสด
37:36 แต่เขาได้ผ่านไป และดูเถิด เขาไม่อยู่แล้ว ใช่แล้ว ข้าพเจ้าได้แสวงหาเขา แต่ไม่สามารถที่จะพบเขาได้
37:37 จงหมายคนดีพร้อมไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะบั้นปลายของคนนั้นคือสันติภาพ
37:38 แต่ผู้ละเมิดทั้งหลายจะถูกทำลายเสียด้วยกัน บั้นปลายของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสีย
37:39 แต่ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นกำลังของพวกเขาในยามแห่งความยากลำบาก
37:40 และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยพวกเขาและทรงช่วยพวกเขาให้พ้น พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากคนชั่วและทรงช่วยพวกเขาให้รอด เพราะพวกเขาวางใจในพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope