กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 118

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
118:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
118:2 บัดนี้จงให้อิสราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”
118:3 บัดนี้จงให้วงศ์วานของอาโรนกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”
118:4 บัดนี้จงให้บรรดาคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”
118:5 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในคราวทุกข์ใจ พระเยโฮวาห์ได้ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงตั้งข้าพเจ้าให้อยู่ในสถานที่กว้างขวาง
118:6 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า
118:7 พระเยโฮวาห์ทรงรับส่วนของข้าพเจ้าพร้อมกับบรรดาคนที่ช่วยเหลือข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจะเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จต่อคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพเจ้า
118:8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในมนุษย์
118:9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในบรรดาประมุข
118:10 ประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าไว้ แต่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขา
118:11 พวกเขาได้ล้อมข้าพเจ้าไว้ ใช่แล้ว พวกเขาได้ล้อมรอบข้าพเจ้าไว้ แต่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขา
118:12 พวกเขาได้ล้อมข้าพเจ้าไว้เหมือนอย่างผึ้ง พวกเขาถูกดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟแห่งหนาม เพราะในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขา
118:13 เจ้าได้ผลักข้าพเจ้าอย่างรุนแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลง แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้า
118:14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และทรงกลายเป็นความรอดของข้าพเจ้า
118:15 เสียงแห่งความเปรมปรีดิ์และความรอดอยู่ในพลับพลาทั้งหลายของผู้ชอบธรรม “พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์กระทำอย่างกล้าหาญ
118:16 พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์กระทำอย่างกล้าหาญ”
118:17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่ และประกาศบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
118:18 พระเยโฮวาห์ได้ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับความตาย
118:19 ขอเปิดบรรดาประตูแห่งความชอบธรรมให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าไปในประตูเหล่านั้นและข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์
118:20 ประตูนี้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งคนชอบธรรมจะเข้าไปข้างใน
118:21 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์แล้ว และทรงกลายเป็นความรอดของข้าพระองค์
118:22 ศิลาซึ่งพวกช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว
118:23 สิ่งนี้เป็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ สิ่งนี้ก็มหัศจรรย์ในสายตาของพวกเรา
118:24 นี่เป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างไว้ พวกเราจะเปรมปรีดิ์และมีความยินดีในวันนั้น
118:25 บัดนี้ขอทรงช่วยให้รอดเถิด ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ บัดนี้ขอประทานความจำเริญเถิด
118:26 ขอให้ผู้ที่มาในพระนามของพระเยโฮวาห์ได้รับพระพร พวกข้าพเจ้าได้อวยพรพวกท่านออกมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
118:27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งได้ประทานความสว่างแก่พวกเรา จงผูกมัดเครื่องบูชาด้วยเชือกทั้งหลาย คือจนถึงเชิงงอนของแท่นบูชา
118:28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค์
118:29 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope