กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 145

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์
บทเพลงสรรเสริญของดาวิด

145:1 ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษัตริย์ และข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์
145:2 ทุกวันข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์
145:3 พระเยโฮวาห์นั้นทรงยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหลือที่จะค้นหาได้
145:4 คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และจะประกาศบรรดากิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์
145:5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์แห่งความสง่าผ่าเผยของพระองค์ และถึงบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์
145:6 และมนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งบรรดากิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์
145:7 พวกเขาจะกล่าวถึงการระลึกถึงความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์
145:8 พระเยโฮวาห์ทรงมีพระคุณและทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา กริ้วช้าและมีความเมตตาอันใหญ่หลวง
145:9 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อทุกคน และบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
145:10 พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์
145:11 พวกเขาจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และกล่าวถึงฤทธานุภาพของพระองค์
145:12 เพื่อให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ทราบถึงบรรดากิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์
145:13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และอำนาจการปกครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ
145:14 พระเยโฮวาห์ทรงประคองทุกคนที่ล้มลง และทรงพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น
145:15 นัยน์ตาทุกดวงรอคอยพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงตามเวลา
145:16 พระองค์ทรงแบพระหัตถ์ของพระองค์ และทรงให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนา
145:17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมในทางทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงบริสุทธิ์ในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
145:18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์ แก่ทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์ในความจริง
145:19 พระองค์จะทรงกระทำให้ความปรารถนาของบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์สำเร็จ พระองค์จะทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของพวกเขาด้วย และจะทรงช่วยพวกเขาให้รอด
145:20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้ แต่เหล่าคนชั่วทุกคน พระองค์จะทรงทำลาย
145:21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวคำสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ และให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope