กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ทรงพยากรณ์ถึงคำตรัสของพระเยซูบนกางเขน
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด

22:1 พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียแล้ว เหตุใดพระองค์ทรงห่างไกลเหลือเกินจากการช่วยข้าพระองค์ และจากบรรดาถ้อยคำแห่งการคร่ำครวญของข้าพระองค์
22:2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวัน แต่พระองค์ไม่ทรงสดับฟัง และในยามแห่งกลางคืน และมิได้เงียบเสียง
22:3 แต่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ โอ พระองค์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญทั้งหลายของอิสราเอล
22:4 บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ได้วางใจในพระองค์ พวกเขาได้วางใจ และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้น
22:5 พวกเขาได้ร้องทูลต่อพระองค์ และได้รับการช่วยให้พ้น พวกเขาได้วางใจในพระองค์ และไม่ได้รับความอับอาย
22:6 แต่ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน และมิใช่คน เป็นคำติเตียนของผู้คน และถูกประชาชนเหยียดหยาม
22:7 บรรดาผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็หัวเราะเยาะเย้ยข้าพระองค์ พวกเขาบุ้ยริมฝีปาก พวกเขาสั่นศีรษะ โดยกล่าวว่า
22:8 “เขาได้วางใจในพระเยโฮวาห์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น ขอให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น โดยเห็นว่าพระองค์พอพระทัยในเขาแล้ว”
22:9 แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้นำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์ พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์มีความหวังใจเมื่อข้าพระองค์อยู่บนถันของมารดาของข้าพระองค์
22:10 ข้าพระองค์ถูกมอบไว้กับพระองค์แล้วจากครรภ์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในท้องของมารดาของข้าพระองค์
22:11 ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ เพราะความยากลำบากอยู่ใกล้ เพราะไม่มีผู้ใดช่วยได้เลย
22:12 วัวตัวผู้จำนวนมากได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ เหล่าวัวตัวผู้แข็งแรงแห่งบาชานได้ล้อมข้าพระองค์ไว้รอบ
22:13 พวกมันได้อ้าปากของพวกมันกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์ เหมือนอย่างสิงโตที่กัดฉีกและคำรามร้อง
22:14 ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ และกระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดออกจากข้อต่อ ใจของข้าพระองค์ก็เหมือนขี้ผึ้ง มันละลายอยู่ท่ามกลางเครื่องในของข้าพระองค์
22:15 กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนอย่างเศษหม้อแตก และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกรของข้าพระองค์ และพระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในผงคลีดินแห่งความตาย
22:16 เพราะบรรดาสุนัขได้ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ กลุ่มคนชั่วได้ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ พวกเขาแทงมือของข้าพระองค์และเท้าของข้าพระองค์เสียแล้ว
22:17 ข้าพระองค์นับกระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์ได้ พวกเขามองดูและจ้องมองข้าพระองค์
22:18 พวกเขาแบ่งปันเสื้อผ้าของข้าพระองค์ในท่ามกลางพวกเขา และจับสลากกันเพื่อที่จะเอาเสื้อของข้าพระองค์
22:19 แต่ขอพระองค์อย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์เลย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ กำลังของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงรีบเร่งมาช่วยข้าพระองค์เถิด
22:20 ขอทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้พ้นจากดาบ ขอทรงช่วยที่รักของข้าพระองค์จากฤทธิ์ของสุนัข
22:21 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากปากของสิงโต เพราะพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์จากบรรดาเขาของม้ายูนิคอนเหล่านั้นแล้ว
22:22 ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ ในท่ามกลางชุมนุมชนข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
22:23 พวกท่านที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์ พวกท่านทุกคนผู้เป็นเชื้อสายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์ และจงยำเกรงพระองค์ พวกท่านทุกคนผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอล
22:24 เพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนความทุกข์ยากของผู้ที่ทุกข์ใจ ทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์จากเขา แต่เมื่อเขาได้ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงสดับฟังแล้ว
22:25 คำสรรเสริญของข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณต่าง ๆ ของข้าพระองค์ต่อหน้าบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์
22:26 คนที่มีใจอ่อนสุภาพจะได้กินและอิ่มหนำ บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ใจของพวกท่านจะมีชีวิตอยู่เป็นนิตย์
22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะจดจำและหันมาหาพระเยโฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์
22:28 เพราะราชอาณาจักรเป็นของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองในท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
22:29 บรรดาผู้ที่อ้วนพีทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลกจะรับประทานและนมัสการ ทุกคนที่ลงไปสู่ผงคลีดินจะก้มกราบต่อพระพักตร์พระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถรักษาจิตใจของตนให้มีชีวิตอยู่ได้
22:30 เชื้อสาย ๆ หนึ่งจะปรนนิบัติพระองค์ มันจะถูกนับว่าเป็นชั่วอายุที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
22:31 พวกเขาจะมา และจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่จะเกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope