กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

กษัตริย์แห่งสง่าราศี
เพลงสดุดีของดาวิด

24:1 แผ่นดินโลกเป็นของพระเยโฮวาห์ และบรรดาสรรพสิ่งในนั้น พิภพกับบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น
24:2 เพราะพระองค์ได้ทรงประดิษฐานแผ่นดินโลกไว้บนบรรดาทะเล และได้ทรงสถาปนามันไว้บนน้ำทั้งหลาย
24:3 ผู้ใดจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ หรือผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระองค์
24:4 ผู้ที่มีมือสะอาดและมีใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้ผยองจิตใจของตนขึ้นสู่สิ่งไร้สาระ ทั้งมิได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง
24:5 เขาจะรับพระพรจากพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา
24:6 นี่เป็นชั่วอายุของคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ ที่แสวงหาหน้าของท่านนะ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์
24:7 จงยกหัวของพวกเจ้าขึ้นเถิด โอ พวกเจ้า ประตูเมืองทั้งหลายเอ๋ย และพวกเจ้าจงถูกยกขึ้นเถิด พวกเจ้า เหล่าบานประตูนิรันดร์เอ๋ย และกษัตริย์แห่งสง่าราศีจะเสด็จเข้ามา
24:8 ผู้ใดทรงเป็นกษัตริย์แห่งสง่าราศีองค์นี้ คือพระเยโฮวาห์ ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพในการสู้รบ
24:9 จงยกหัวของพวกเจ้าขึ้นเถิด โอ พวกเจ้า ประตูเมืองทั้งหลายเอ๋ย จงยกพวกมันขึ้นเถิด พวกเจ้า เหล่าบานประตูนิรันดร์เอ๋ย และกษัตริย์แห่งสง่าราศีจะเสด็จเข้ามา
24:10 ผู้ใดทรงเป็นกษัตริย์แห่งสง่าราศีนี้ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสง่าราศี เซลาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope