กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 107

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่ห้าซึ่งเปรียบกับหนังสือพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า

107:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
107:2 ให้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด ผู้ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากมือของศัตรู
107:3 และรวบรวมพวกเขาเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลาย จากทิศตะวันออก และจากทิศตะวันตก จากทิศเหนือและจากทิศใต้

การปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของพระเจ้า
107:4 พวกเขาได้พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารในทางที่โดดเดี่ยว พวกเขาไม่ได้พบนครที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้
107:5 หิวโหยและกระหาย จิตใจของพวกเขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขา
107:6 แล้วพวกเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา
107:7 และพระองค์ทรงนำพวกเขาไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อพวกเขาจะไปยังนครแห่งการอาศัยอยู่ได้
107:8 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์
107:9 เพราะพระองค์ทรงให้จิตใจที่โหยหาได้สมหวัง และทรงให้จิตใจที่หิวให้อิ่มด้วยของดี
107:10 คนเช่นนี้ที่นั่งอยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตาย ถูกขังอยู่ในความทุกข์ยากและติดตรวน
107:11 เพราะว่าพวกเขาได้กบฏต่อบรรดาพระวจนะของพระเจ้า และได้ดูถูกคำปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด
107:12 เหตุฉะนั้น พระองค์จึงทรงกระทำใจของพวกเขาให้ถ่อมลงด้วยงานหนัก พวกเขาล้มลงและไม่มีใครที่จะช่วย
107:13 แล้วพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา
107:14 พระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาจากความมืดและเงาแห่งความตาย และทรงหักพันธนะทั้งหลายของพวกเขาเสีย
107:15 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์
107:16 เพราะพระองค์ทรงพังบรรดาประตูทองเหลืองและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กทั้งหลายเสียแล้ว
107:17 บรรดาคนโง่เขลา เพราะเหตุการละเมิดของตน และเพราะเหตุบรรดาความชั่วช้าของพวกเขา ก็มีความทุกข์ยาก
107:18 จิตใจของพวกเขารังเกียจอาหารทุกชนิดและพวกเขาเข้าไปใกล้ประตูทั้งหลายแห่งความตาย
107:19 แล้วพวกเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา
107:20 พระองค์ได้ทรงส่งพระวจนะของพระองค์ และรักษาพวกเขาให้หาย และได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำลายพวกเขา
107:21 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์
107:22 และให้พวกเขาถวายบรรดาเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณ และประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน
107:23 คนทั้งหลายที่ลงเรือไปในทะเล ที่ทำอาชีพอยู่ในน้ำกว้างใหญ่
107:24 คนเหล่านี้เห็นบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ และการมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในที่ลึก
107:25 เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นทะเลนั้นกำเริบ
107:26 คนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ พวกเขาลงไปสู่ที่ลึกอีก จิตใจของพวกเขาละลายไปเพราะเหตุความยากลำบาก
107:27 พวกเขาถลาไปมาและโซเซเหมือนอย่างคนเมาและมาถึงคราวจนปัญญา
107:28 แล้วพวกเขาก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา
107:29 พระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลง เพื่อบรรดาคลื่นทะเลนั้นจะนิ่งเสีย
107:30 แล้วพวกเขาก็ยินดีเพราะพวกเขามีความเงียบ แล้วพระองค์ทรงนำพวกเขามายังท่าที่พวกเขาปรารถนา
107:31 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์
107:32 ให้พวกเขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมชนแห่งประชาชนด้วย และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสทั้งหลาย
107:33 พระองค์ทรงเปลี่ยนบรรดาแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดาร และน้ำพุทั้งหลายให้เป็นดินแห้งผาก
107:34 แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุความชั่วของคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่น
107:35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำ และแผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ำพุทั้งหลาย
107:36 และพระองค์ทรงกระทำให้คนหิวโหยอาศัยอยู่ที่นั่น เพื่อพวกเขาจะเตรียมนครไว้สำหรับการอาศัยอยู่
107:37 และหว่านบรรดาทุ่งนา และปลูกสวนองุ่นทั้งหลายซึ่งจะออกผลเพิ่มพูน
107:38 พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาด้วย จนพวกเขาทวีมากยิ่ง และมิได้ทรงให้บรรดาวัวของพวกเขาลดจำนวนลง
107:39 อีกครั้ง พวกเขาถูกลดจำนวนลงและถูกเหยียดให้ต่ำโดยการบีบบังคับ ความยากลำบากและความโศกเศร้า
107:40 พระองค์ทรงเทความดูหมิ่นลงบนบรรดาประมุข และทรงกระทำให้พวกเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีหนทางใด ๆ
107:41 ถึงอย่างนั้น พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทำให้เขามีครอบครัวมากเหมือนอย่างฝูงแพะแกะ
107:42 คนชอบธรรมจะเห็นสิ่งนั้นและเปรมปรีดิ์ และความชั่วช้าทั้งปวงก็จะปิดปากของมัน
107:43 ใครก็ตามที่ฉลาดและจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ พวกเขาเองจะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope