กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 84

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของคณะโคราห์

84:1 บรรดาที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริง ๆ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา
84:2 จิตใจของข้าพระองค์ปรารถนา ใช่แล้ว คืออาลัยหาบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ใจของข้าพระองค์และร่างกายของข้าพระองค์ร้องเรียกหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
84:3 ใช่แล้ว นกกระจอกก็หาบ้านได้ และนกนางแอ่นหารังสำหรับตัวมันได้ ที่ที่มันจะตกฟองออกลูกของมัน คือที่บรรดาแท่นบูชาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา กษัตริย์ของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์
84:4 คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศน์ของพระองค์จะได้รับพร พวกเขาจะยังร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอไป เซลาห์
84:5 บุคคลที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์จะได้รับพร ซึ่งในพระทัยของพระองค์คือทางทั้งหลายของพวกเขา
84:6 ผู้ซึ่งกำลังผ่านไปตามหว่างเขาแห่งบาคา จะกระทำให้หว่างเขานั้นเป็นบ่อน้ำ ฝนต้นฤดูก็ทำให้บรรดาสระน้ำเต็มด้วย
84:7 พวกเขาไปด้วยมีกำลังเพิ่มมากขึ้น ๆ พวกเขาทุกคนในศิโยนเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้า

การทูลขอให้เข้าไปอยู่ในพระวิหาร
84:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณ โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ เซลาห์
84:9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้าแต่พระเจ้าโล่ของพวกข้าพระองค์ และขอทรงมองดูใบหน้าของผู้ถูกเจิมของพระองค์
84:10 เพราะวันเดียวในบรรดาบริเวณแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ก็ดีกว่าหนึ่งพันวัน ข้าพระองค์จะขอเป็นคนเฝ้าประตูในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพระองค์มากกว่าที่จะอยู่ในบรรดาเต็นท์แห่งความชั่ว
84:11 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระเยโฮวาห์จะประทานความกรุณาและเกียรติ พระองค์จะมิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากคนเหล่านั้นที่ดำเนินอย่างเที่ยงธรรม
84:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์จะได้รับพร

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope