กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 115

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

จงมีความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
115:1 มิใช่แก่พวกข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่แก่พวกข้าพระองค์ แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และเพราะเห็นแก่ความจริงของพระองค์
115:2 เพราะเหตุใดพวกคนต่างชาติถึงกล่าวว่า “บัดนี้พระเจ้าของพวกเขาอยู่ไหนเล่า”
115:3 แต่พระเจ้าของพวกเราอยู่ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์พอพระทัย
115:4 รูปเคารพทั้งหลายของพวกเขาเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานแห่งมือมนุษย์
115:5 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่รูปนั้นไม่พูด รูปเหล่านั้นมีตา แต่รูปนั้นมองไม่เห็น
115:6 รูปเหล่านั้นมีหู แต่พวกมันฟังไม่ได้ยิน พวกมันมีจมูก แต่พวกมันดมไม่ได้
115:7 รูปเหล่านั้นมีมือ แต่พวกมันคลำไม่ได้ รูปเหล่านั้นมีเท้า แต่พวกมันเดินไม่ได้ และรูปเหล่านั้นพูดทางคอของตนไม่ได้
115:8 คนทั้งหลายที่ทำรูปเหล่านั้นเป็นเหมือนอย่างรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน
115:9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าจงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา
115:10 โอ วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา
115:11 พวกท่านที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา
115:12 พระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงพวกเรา พระองค์จะทรงอวยพรพวกเรา พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานแห่งอิสราเอล พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน
115:13 พระองค์จะทรงอวยพรบรรดาคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์ ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่
115:14 พระเยโฮวาห์จะทรงให้พวกท่านเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นทั้งพวกท่านและลูกหลานของพวกท่าน
115:15 พวกท่านได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
115:16 ฟ้าสวรรค์ คือฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นของพระเยโฮวาห์ แต่แผ่นดินโลกนั้น พระองค์ได้ประทานให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์
115:17 คนตายไม่สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และคนใด ๆ ที่ลงไปสู่ที่สงัด
115:18 แต่พวกเราจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ตั้งแต่บัดนี้สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope