กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 54

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อพวกชาวศิฟมาและทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกเราไม่ใช่หรือ”

54:1 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยพระนามของพระองค์ และพิพากษาข้าพระองค์โดยพละกำลังของพระองค์
54:2 ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังบรรดาถ้อยคำแห่งปากของข้าพระองค์
54:3 เพราะบรรดาคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ และผู้บีบบังคับทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์ พวกเขาไม่ได้ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าพวกเขา เซลาห์

ดาวิดไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
54:4 ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับคนเหล่านั้นที่ค้ำจุนจิตใจของข้าพเจ้า
54:5 พระองค์จะทรงตอบสนองความชั่วร้ายต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้า ขอทรงตัดพวกเขาออกเสียในความจริงของพระองค์
54:6 ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแด่พระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระนามนั้นประเสริฐ
54:7 เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทุกอย่าง และนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นความปรารถนาของพระองค์สำเร็จต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope