กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์
มัสคิลบทหนึ่งของเอธาน คนเอสราห์

89:1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์แก่คนทุกชั่วอายุ
89:2 เพราะข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่า “ความเมตตาจะตั้งอยู่เป็นนิตย์ พระองค์จะสถาปนาความสัตย์ซื่อของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย”
89:3 “เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ที่ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของเรา
89:4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิตย์ และจะตั้งพระที่นั่งของเจ้าไว้ทุกชั่วอายุ’” เซลาห์
89:5 และบรรดาฟ้าสวรรค์จะสรรเสริญการมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วยในที่ประชุมของเหล่าวิสุทธิชน
89:6 เพราะผู้ใดเล่าในสวรรค์จะเปรียบได้กับพระเยโฮวาห์ ผู้ใดเล่าในท่ามกลางบุตรทั้งหลายของผู้มีอำนาจจะเทียบได้กับพระเยโฮวาห์
89:7 พระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวอย่างยิ่งในที่ประชุมของบรรดาวิสุทธิชน และเป็นที่เกรงขามของคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์
89:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ผู้ใดเล่าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพเหมือนอย่างพระองค์ หรือเหมือนอย่างความสัตย์ซื่อของพระองค์ซึ่งล้อมรอบพระองค์
89:9 พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อบรรดาคลื่นแห่งทะเลสูงขึ้น พระองค์ทรงให้พวกมันสงบลง
89:10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็นชิ้น ๆ เหมือนอย่างคนที่ถูกฆ่า พระองค์ทรงกระจายบรรดาศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
89:11 ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วย ส่วนแผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ได้ทรงตั้งพวกมันไว้
89:12 ทิศเหนือและทิศใต้ พระองค์ก็ได้ทรงสร้างพวกมันไว้ ภูเขาทาโบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะชื่นบานในพระนามของพระองค์
89:13 พระองค์ทรงมีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง
89:14 ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมเป็นที่ประทับแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริงจะนำหน้าพระองค์ไป
89:15 ชนชาติที่รู้จักเสียงโห่ร้องอันชื่นบานจะได้รับพร พวกเขาจะเดิน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในความสว่างแห่งสีพระพักตร์พระองค์
89:16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังค่ำ และในความชอบธรรมของพระองค์พวกเขาจะได้รับการเชิดชู
89:17 เพราะพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกำลังของพวกเขา และในความโปรดปรานของพระองค์ เขาของพวกข้าพระองค์จะถูกเชิดชูขึ้น
89:18 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ป้องกันพวกเรา และองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเรา
89:19 ในกาลก่อน พระองค์ได้ตรัสด้วยนิมิตแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ และตรัสว่า “เราได้ช่วยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ง เราได้เชิดชูคนหนึ่งที่ถูกเลือกจากประชาชน
89:20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา เราได้เจิมเขาไว้แล้ว
89:21 มือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิตย์ แขนของเราจะเสริมกำลังให้เขาด้วย
89:22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ และบุตรแห่งความชั่วจะกดขี่เขาไม่ได้
89:23 และเราจะตีเหล่าคู่อริของเขาให้ล้มลงต่อหน้าเขา และทำให้เกิดภัยพิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เกลียดชังเขา
89:24 แต่ความสัตย์ซื่อของเราและความเมตตาของเราจะอยู่กับเขา และในนามของเรา เขาของเขาจะเป็นที่เชิดชู
89:25 เราจะตั้งมือของเขาในทะเลด้วย และมือขวาของเขาในแม่น้ำทั้งหลาย
89:26 เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์’
89:27 เราจะทำให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก
89:28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั้งมั่นคงอยู่กับเขา
89:29 เราจะทำให้เชื้อสายของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์ด้วย และพระที่นั่งของเขาเหมือนอย่างวันทั้งหลายแห่งสวรรค์
89:30 ถ้าลูกหลานของเขาทอดทิ้งราชบัญญัติของเรา และไม่ดำเนินในบรรดาคำตัดสินของเรา
89:31 ถ้าพวกเขาฝ่าฝืนบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และมิได้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา
89:32 แล้วเราจะเยี่ยมเยียนการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียว และความชั่วช้าของพวกเขาด้วยการเฆี่ยน
89:33 แต่กระนั้น เราจะไม่ถอนความรักกรุณาของเราไปจากเขาอย่างสิ้นเชิง และไม่ยอมให้ความสัตย์ซื่อของเราล้มเหลว
89:34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงสิ่งที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา
89:35 ครั้งหนึ่งเราได้ปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด
89:36 เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ และพระที่นั่งของเขาเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา
89:37 มันจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์เหมือนอย่างดวงจันทร์ และเหมือนอย่างสักขีพยานอันสัตย์ซื่อในฟ้าสวรรค์” เซลาห์
89:38 แต่พระองค์ได้ทรงเหวี่ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ได้พระพิโรธต่อผู้ที่ถูกเจิมไว้ของพระองค์
89:39 พระองค์ได้ทรงกระทำให้พันธสัญญาของผู้รับใช้ของพระองค์เป็นโมฆะ พระองค์ได้ทรงกระทำให้มงกุฎของท่านเป็นมลทินโดยเหวี่ยงมันลงถึงดิน
89:40 พระองค์ได้ทรงพังรั้วต้นไม้ของท่านทั้งสิ้น พระองค์ได้ทรงกระทำบรรดาที่กำบังเข้มแข็งของท่านให้ปรักหักพัง
89:41 คนทั้งปวงที่ผ่านไปทางนั้นก็ปล้นท่าน ท่านเป็นที่ติเตียนต่อบรรดาเพื่อนบ้านของท่าน
89:42 พระองค์ได้ทรงสถาปนามือขวาของบรรดาปฏิปักษ์ของท่าน พระองค์ได้ทรงกระทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านเปรมปรีดิ์
89:43 พระองค์ทรงหันคมดาบของท่านด้วย และมิได้ทรงกระทำให้ท่านยืนมั่นอยู่ในการสู้รบ
89:44 พระองค์ได้ทรงกระทำให้สง่าราศีของท่านเสื่อมสูญไป และได้ทรงเหวี่ยงพระที่นั่งของท่านลงสู่พื้นดิน
89:45 พระองค์ได้ทรงทำให้วันทั้งหลายแห่งวัยหนุ่มของท่านย่นสั้นเข้า พระองค์ได้ทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอับอาย เซลาห์

พระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าต่อดาวิด
89:46 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงซ่อนพระองค์เองอยู่นานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ พระพิโรธของพระองค์จะไหม้เหมือนอย่างไฟอยู่นานเท่าใด
89:47 ขอทรงระลึกว่า เวลาของข้าพระองค์สั้นแค่ไหน เหตุไฉนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทั้งปวงมาอย่างเปล่าประโยชน์
89:48 มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้และจะไม่เห็นความตาย เขาจะช่วยจิตใจของตนให้พ้นจากมือของแดนคนตายได้หรือ เซลาห์
89:49 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาความรักกรุณาในกาลก่อนของพระองค์อยู่ที่ไหน ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้ต่อดาวิดในความจริงของพระองค์
89:50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงการถูกติเตียนของเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ ว่าข้าพระองค์ทนเอาการติเตียนของบรรดาชนชาติที่มีอำนาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไร
89:51 ซึ่งบรรดาศัตรูของพระองค์ได้ติเตียน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งพวกเขาได้ติเตียนรอยเท้าทั้งหลายของผู้ที่ถูกเจิมไว้ของพระองค์
89:52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope