กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระราชกิจและความรักของพระเจ้ายกย่องสง่าราศีของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด

8:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก ผู้ทรงตั้งสง่าราศีของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย
8:2 จากปากของพวกเด็กทารกและพวกเด็กที่ยังดูดนม พระองค์ทรงตั้งกำลังเพราะเหตุบรรดาศัตรูของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงระงับยับยั้งศัตรูและผู้ทำการแก้แค้น
8:3 เมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์ เป็นผลงานแห่งนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้
8:4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงสนพระทัยในเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขา
8:5 เพราะพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา
8:6 พระองค์ได้ทรงทำให้เขาครอบครองเหนือบรรดาผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้ว
8:7 ฝูงแกะและฝูงวัวตัวผู้ทั้งสิ้น ใช่แล้ว และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่ง
8:8 บรรดานกแห่งอากาศและปลาแห่งทะเล และสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้าในวิถีเหล่านั้นแห่งทะเลทั้งหลาย
8:9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope