กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 59

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้น
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อซาอูลทรงส่งคนไปและพวกเขาเฝ้าบ้านของดาวิดเพื่อจะฆ่าท่านเสีย

59:1 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงป้องกันข้าพระองค์จากบรรดาคนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์
59:2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาคนที่ทำความชั่วช้า และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือด
59:3 เพราะดูเถิด พวกเขาซุ่มคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์ ผู้มีอำนาจรวมหัวกันต่อสู้กับข้าพระองค์ มิใช่เพราะเหตุการละเมิดของข้าพระองค์หรือเพราะเหตุบาปของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
59:4 พวกเขาวิ่งและเตรียมตัวพร้อมโดยปราศจากความผิดของข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าพระองค์ และทอดพระเนตรเถิด
59:5 ฉะนั้นพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อเยี่ยมเยียนพวกคนต่างชาติ ขออย่าทรงเมตตาเหล่าผู้ละเมิดที่ชั่วคนใด เซลาห์
59:6 พวกเขากลับมาในเวลาเย็น พวกเขาทำเสียงหอนเหมือนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร
59:7 ดูเถิด พวกเขาพ่นคำขู่ออกมาจากปากของตน ดาบทั้งหลายอยู่ในริมฝีปากของพวกเขา “เพราะใคร” พวกเขาพูดว่า “กำลังฟังอยู่”
59:8 แต่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จะทรงหัวเราะเยาะพวกเขา พระองค์จะทรงเยาะเย้ยพวกคนต่างชาติ
59:9 เพราะเหตุพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะรอคอยพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
59:10 พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะนำหน้าข้าพเจ้าไป พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้านั้นสำเร็จ
59:11 ขออย่าทรงสังหารพวกเขาเสีย เกรงว่าประชากรของข้าพระองค์จะลืม ขอทรงกระจายพวกเขาออกไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และนำพวกเขาลงมา โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โล่ของพวกข้าพระองค์
59:12 เพราะเหตุบาปแห่งปากของพวกเขา และเพราะเหตุบรรดาถ้อยคำแห่งริมฝีปากของพวกเขา ขอให้พวกเขาถูกจับในความเย่อหยิ่งของพวกเขา และเพราะเหตุการสาปแช่งและการมุสาซึ่งพวกเขาพูดนั้น
59:13 ขอทรงผลาญพวกเขาเสียในพระพิโรธ ขอทรงผลาญพวกเขาเสีย เพื่อพวกเขาจะไม่เหลือเลย และขอให้พวกเขาทราบว่าพระเจ้าทรงครอบครองในยาโคบ จนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก เซลาห์
59:14 และในเวลาเย็นให้พวกเขากลับมา และให้พวกเขาทำเสียงหอนเหมือนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร
59:15 ให้พวกเขาเทียวขึ้นเทียวล่องหาอาหาร และขู่คำรามถ้าพวกเขาไม่ได้กินอิ่ม
59:16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะร้องเพลงเสียงดังถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และเป็นที่ลี้ภัยในวันแห่งความทุกข์ลำบากของข้าพระองค์
59:17 โอ ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope