กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 61

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีของดาวิด

61:1 ขอทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงใส่พระทัยต่อคำอธิษฐานของข้าพระองค์
61:2 ตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ เมื่อใจของข้าพระองค์ท่วมท้นแล้ว ขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์
61:3 เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยสำหรับข้าพระองค์ และเป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู
61:4 ข้าพระองค์จะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระองค์จะวางใจในที่กำบังแห่งปีกของพระองค์ เซลาห์
61:5 เพราะพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ทรงสดับฟังคำปฏิญาณทั้งหลายของข้าพระองค์ พระองค์ประทานมรดกของบรรดาคนที่เกรงกลัวพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้ว
61:6 พระองค์จะทรงยืดพระชนม์ของกษัตริย์ และให้ปีทั้งหลายของท่านยืนนานไปหลายชั่วอายุคน
61:7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิตย์ โอ ขอทรงตระเตรียมความเมตตาและความจริงไว้ ซึ่งสามารถคุ้มครองท่าน
61:8 ดังนั้น ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์เสมอ เพื่อข้าพระองค์จะสามารถกระทำตามบรรดาคำปฏิญาณประจำวันของข้าพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope