กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

16:1 ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้ โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์
16:2 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้ทูลพระเยโฮวาห์แล้วว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ความดีของข้าพระองค์ไม่เป็นประโยชน์อันใดต่อพระองค์
16:3 แต่เป็นประโยชน์ต่อวิสุทธิชนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกและสำหรับบรรดาผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีทั้งสิ้น
16:4 ความทุกข์โศกของบรรดาผู้ที่รีบติดตามพระอื่นจะทวีขึ้น บรรดาเครื่องดื่มบูชาด้วยเลือดของพวกเขา ข้าพระองค์จะไม่ยอมถวาย ทั้งจะไม่ยอมออกชื่อของพระเหล่านั้นด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์”

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์
16:5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนแห่งมรดกของข้าพเจ้าและเป็นส่วนแห่งถ้วยของข้าพเจ้า พระองค์ทรงรักษาส่วนของข้าพระองค์ไว้
16:6 บรรดาเขตแดนตกเป็นของข้าพเจ้าในสถานที่ทั้งหลายอันร่มรื่น ใช่แล้ว ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี
16:7 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ผู้ได้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า ความคิดทั้งหลายของข้าพเจ้าก็เตือนสอนข้าพเจ้าในเวลากลางคืนด้วย
16:8 ข้าพเจ้าได้ตั้งพระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับอยู่ที่มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลย
16:9 เพราะฉะนั้นใจของข้าพเจ้าจึงยินดี และสง่าราศีของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้อหนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังด้วย
16:10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งจิตใจของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งพระองค์จะไม่ทรงยอมให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เห็นความเปื่อยเน่า
16:11 พระองค์จะทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope