กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 139

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

139:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงค้นดูข้าพระองค์แล้ว และได้ทรงรู้จักข้าพระองค์
139:2 พระองค์ทรงรู้จักการนั่งลงของข้าพระองค์และการลุกขึ้นของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล
139:3 พระองค์ทรงอยู่รอบวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์
139:4 เพราะไม่มีคำใด ๆ ในลิ้นของข้าพระองค์ แต่ ดูเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว
139:5 พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้า และได้ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนข้าพระองค์
139:6 ความรู้อย่างนี้มหัศจรรย์เกินสำหรับข้าพระองค์ มันสูงนัก ข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงความรู้นั้น
139:7 ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์
139:8 ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่น ถ้าข้าพระองค์ทำที่นอนของข้าพระองค์ไว้ในนรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่น
139:9 ถ้าข้าพระองค์ติดปีกแห่งแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนไกลโพ้นทั้งหลายของทะเล
139:10 แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้
139:11 ถ้าข้าพระองค์กล่าวว่า “แน่นอนความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ แม้กลางคืนก็จะเป็นความสว่างอยู่รอบข้าพระองค์”
139:12 ใช่แล้ว ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จากพระองค์ แต่กลางคืนก็แจ้งเหมือนอย่างกลางวัน ความมืดและความสว่างนั้น สำหรับพระองค์ทั้งสองก็เหมือนกัน
139:13 เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมข้าพระองค์ไว้ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์
139:14 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างน่าเกรงขามและน่าพิศวง บรรดาพระราชกิจของพระองค์นั้นมหัศจรรย์ และจิตใจของข้าพระองค์ทราบเรื่องนี้อย่างดี
139:15 โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ถูกปิดบังไว้จากพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้ถูกสร้างขึ้นในที่ลับลี้ และถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างละเอียดในที่ลึกทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลก
139:16 พระเนตรของพระองค์เห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์ และในหนังสือของพระองค์ อวัยวะทั้งหมดของข้าพระองค์ก็ถูกจารึกไว้ ซึ่งได้ถูกก่อร่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งยังไม่มีอวัยวะเหล่านั้นเลยสักชิ้น
139:17 บรรดาพระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริง ๆ ด้วย โอ ข้าแต่พระเจ้า จำนวนรวมแห่งพระดำริเหล่านั้นก็ไพศาลนักหนา
139:18 ถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำริเหล่านั้นได้ พระดำริเหล่านั้นก็มากกว่าจำนวนเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับพระองค์
139:19 แน่นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชั่วเสีย โอ ข้าแต่พระเจ้า ดังนั้น พวกเจ้า คนกระหายเลือดเอ๋ย จงไปเสียให้พ้นจากข้าเถิด
139:20 เพราะพวกเขากล่าวต่อต้านพระองค์อย่างชั่ว และพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์อย่างไร้สาระ
139:21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์มิได้เกลียดชังคนทั้งหลายที่เกลียดชังพระองค์หรือ และข้าพระองค์มิได้ทุกข์ใจเพราะคนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์หรือ
139:22 ข้าพระองค์เกลียดชังพวกเขาด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุด ข้าพระองค์นับว่าพวกเขาเป็นบรรดาศัตรูของข้าพระองค์
139:23 ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และทรงทราบใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองดูข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดทั้งหลายของข้าพระองค์
139:24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใด ๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์นั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope