กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงครอบครองบนแผ่นดินโลก
เพลงสดุดีของอาสาฟ

50:1 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้ว และได้ทรงเรียกแผ่นดินโลก ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก
50:2 พระเจ้าทรงทอแสงมาจากศิโยน ซึ่งเป็นสมบูรณ์แบบแห่งความงามหมดจด
50:3 พระเจ้าของพวกเราจะเสด็จมา และจะไม่ทรงเงียบอยู่ เพลิงจะเผาผลาญต่อพระพักตร์พระองค์ และจะมีพายุพัดกระหน่ำยิ่งนักอยู่รอบพระองค์
50:4 พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายจากเบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์
50:5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามายังเรา คนเหล่านั้นที่ได้กระทำพันธสัญญากับเราโดยเครื่องสัตวบูชา”
50:6 และฟ้าสวรรค์ทั้งหลายจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
50:7 “จงฟัง โอ ประชากรของเราเอ๋ย และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย และเราจะเป็นพยานปรักปรำเจ้า เราเป็นพระเจ้า คือเป็นพระเจ้าของเจ้า
50:8 เราจะไม่ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสัตวบูชาต่าง ๆ ของเจ้า หรือเรื่องเครื่องเผาบูชาทั้งหลายของเจ้า ที่มีอยู่ต่อหน้าเราเสมอ
50:9 เราจะไม่รับวัวหนุ่มออกมาจากบ้านของเจ้า หรือแพะตัวผู้ทั้งหลายออกมาจากบรรดาคอกของเจ้า
50:10 เพราะสัตว์ทุกตัวแห่งป่าไม้เป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด
50:11 เรารู้จักนกทั้งปวงแห่งภูเขาทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเป็นของเรา
50:12 ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะแผ่นดินโลกเป็นของเรา และสารพัดที่อยู่ในแผ่นดินโลกนั้น
50:13 เราจะกินเนื้อวัวตัวผู้หรือ หรือดื่มเลือดแพะหรือ
50:14 จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเจ้า และทำตามคำปฏิญาณทั้งหลายของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด
50:15 และจงร้องทูลเราในวันแห่งความทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา”
50:16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนชั่วว่า “เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะประกาศบรรดากฎเกณฑ์ของเรา หรือที่เจ้าจะรับพันธสัญญาของเราไว้ในปากของเจ้า
50:17 เพราะเจ้าเกลียดชังคำสั่งสอน และเหวี่ยงคำทั้งหลายของเราไว้ข้างหลังเจ้า
50:18 เมื่อเจ้าเห็นโจร แล้วเจ้าก็เห็นดีด้วยกับเขา และเป็นผู้เข้าส่วนกับบรรดาคนเล่นชู้
50:19 เจ้ามอบปากของเจ้าไว้กับความชั่วร้าย และลิ้นของเจ้าปั้นการหลอกลวง
50:20 เจ้านั่งและพูดต่อต้านพี่น้องของเจ้า เจ้าใส่ร้ายลูกชายมารดาของเจ้าเอง
50:21 เจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว และเราก็นิ่งเงียบ เจ้าคิดว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนกับเจ้า แต่เราจะขนาบเจ้า และจะรายงานสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเจ้า
50:22 บัดนี้ จงพิจารณาเรื่องนี้ พวกเจ้า ผู้ลืมพระเจ้า เกรงว่าเราจะฉีกพวกเจ้าเป็นชิ้น ๆ และจะไม่มีสักคนที่ช่วยให้พ้นได้
50:23 ผู้ใดที่ถวายการสรรเสริญก็ถวายเกียรติแก่เรา และสำหรับผู้ที่จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้นั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope