กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
105:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์เป็นที่รู้จักในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
105:2 จงร้องเพลงถวายแด่พระองค์ จงร้องเพลงสดุดีถวายแด่พระองค์ พวกท่านจงเล่าถึงพระราชกิจอันมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
105:3 พวกท่านจงอวดในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ใจของบรรดาคนที่แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ์
105:4 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ จงแสวงหาพระพักตร์พระองค์เป็นนิตย์
105:5 จงระลึกถึงบรรดาพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ บรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์และคำพิพากษาทั้งหลายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
105:6 โอ พวกท่าน เชื้อสายของอับราฮัม ผู้รับใช้ของพระองค์ พวกท่าน ลูกหลานของยาโคบ ผู้ถูกเลือกสรรของพระองค์
105:7 พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา บรรดาคำพิพากษาของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
105:8 พระองค์ทรงจดจำพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ พระวจนะซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้จนถึงหนึ่งพันชั่วอายุ

พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
105:9 พันธสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม และคำปฏิญาณของพระองค์ต่ออิสอัค
105:10 และได้ทรงยืนยันพันธสัญญานั้นกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์
105:11 โดยตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของพวกเจ้า”
105:12 เมื่อพวกเขายังมีคนจำนวนน้อย ใช่แล้ว จำนวนน้อยจริง และเป็นพวกคนแปลกหน้าในที่นั้น
105:13 เมื่อพวกเขาได้พเนจรจากประชาชาติหนึ่งไปยังอีกประชาชาติหนึ่ง จากราชอาณาจักรหนึ่งไปยังอีกชนชาติหนึ่ง
105:14 พระองค์ไม่ได้ทรงยอมให้ผู้ใดทำผิดต่อพวกเขา ใช่แล้ว พระองค์ได้ทรงขนาบกษัตริย์หลายองค์เพราะเห็นแก่พวกเขา
105:15 โดยตรัสว่า “อย่าแตะต้องผู้ที่ถูกเจิมไว้ของเรา และอย่าทำอันตรายแก่ผู้พยากรณ์ทั้งหลายของเรา”
105:16 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นบนแผ่นดิน พระองค์ทรงทำลายอาหารหลักเสียสิ้น
105:17 พระองค์ได้ทรงส่งชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขา คือโยเซฟ ผู้ซึ่งถูกขายไปเป็นทาส
105:18 ผู้ซึ่งพวกเขาทำให้เท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวน เขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก
105:19 จนกระทั่งเวลาที่ถ้อยคำของเขามาถึง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบเขา
105:20 กษัตริย์ได้ทรงส่งไปและปล่อยเขา คือผู้ปกครองของประชาชน และได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ
105:21 กษัตริย์ได้ทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองค์ และเป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งปวงของพระองค์
105:22 ให้ผูกมัดพวกประมุขของพระองค์ตามชอบใจ และสอนสติปัญญาแก่เหล่าผู้อาวุโสของพระองค์
105:23 อิสราเอลได้เข้ามายังอียิปต์ด้วย และยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินฮาม
105:24 และพระเจ้าได้ทรงกระทำให้ประชากรของพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และทรงกระทำให้พวกเขาแข็งแรงกว่าบรรดาศัตรูของพวกเขา
105:25 พระองค์ได้ทรงหันใจของเขาเหล่านั้นให้เกลียดชังประชากรของพระองค์ ให้ใช้กลอุบายกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
105:26 พระองค์ได้ทรงส่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ และอาโรนผู้ที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้
105:27 เขาทั้งสองได้แสดงบรรดาหมายสำคัญของพระองค์ท่ามกลางพวกเขา และการมหัศจรรย์ทั้งหลายในแผ่นดินฮาม
105:28 พระองค์ได้ทรงส่งความมืดมา และกระทำให้แผ่นดินนั้นมืด และพวกเขาไม่ได้กบฏต่อพระวจนะของพระองค์
105:29 พระองค์ได้ทรงกระทำให้น้ำทั้งหลายของพวกเขากลายเป็นเลือด และฆ่าปลาทั้งหลายของพวกเขา
105:30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ในแผ่นดินของพวกเขา ในบรรดาห้องในของเหล่ากษัตริย์ของพวกเขา
105:31 พระองค์ได้ตรัส และฝูงแมลงหลายชนิดก็มายังที่นั่น และเหาในเขตแดนทั้งสิ้นของพวกเขา
105:32 พระองค์ได้ประทานลูกเห็บแก่พวกเขาเป็นฝน และไฟไหม้ในแผ่นดินของพวกเขา
105:33 พระองค์ได้ทรงฟาดบรรดาเถาองุ่นของพวกเขาด้วย และต้นมะเดื่อทั้งหลายของพวกเขา และทรงหักบรรดาต้นไม้ในเขตแดนทั้งสิ้นของพวกเขา
105:34 พระองค์ได้ตรัส และเหล่าตั๊กแตนวัยบินก็มา และเหล่าตั๊กแตนวัยคลาน และพวกมันนับไม่ถ้วน
105:35 และได้มากินพืชในแผ่นดินของพวกเขาเสียหมด และกินผลแห่งพื้นดินของพวกเขา
105:36 พระองค์ได้ทรงสังหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในแผ่นดินของพวกเขาด้วย ผลแรกแห่งกำลังทั้งสิ้นของพวกเขา
105:37 พระองค์ได้ทรงนำพวกเขาออกไปพร้อมกับเงินและทองคำด้วย และไม่มีสักคนหนึ่งในท่ามกลางเผ่าต่าง ๆ ของพวกเขาที่อ่อนกำลัง
105:38 อียิปต์ก็ยินดีเมื่อพวกเขาจากไป เพราะความครั่นคร้ามต่ออิสราเอลได้ตกอยู่บนพวกเขา
105:39 พระองค์ได้ทรงกางเมฆก้อนหนึ่งให้เป็นเครื่องกำบัง และไฟเพื่อให้ความสว่างในเวลากลางคืน
105:40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ได้ทรงนำบรรดานกคุ่มมา และกระทำให้พวกเขาอิ่มหนำด้วยอาหารแห่งฟ้าสวรรค์
105:41 พระองค์ได้ทรงเปิดศิลานั้น และน้ำทั้งหลายก็พุ่งออกมา น้ำเหล่านั้นไหลไปในบรรดาที่แห้งแล้งเหมือนอย่างแม่น้ำ
105:42 เพราะพระองค์ได้ทรงจดจำพระสัญญาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์
105:43 และพระองค์ได้ทรงนำประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน และผู้ที่ถูกเลือกสรรของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
105:44 และได้ประทานแผ่นดินทั้งหลายของพวกคนต่างชาติให้แก่พวกเขา และพวกเขาได้ผลงานของชนชาติทั้งหลายเป็นมรดก
105:45 เพื่อที่พวกเขาจะถือปฏิบัติบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope