กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 138

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
เพลงสดุดีของดาวิด

138:1 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ต่อหน้าบรรดาพระทั้งหลาย ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระองค์
138:2 ข้าพระองค์จะนมัสการตรงมายังพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์และเพราะความจริงของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงยกย่องพระวจนะของพระองค์เหนือกว่าพระนามทั้งสิ้นของพระองค์แล้ว
138:3 ในวันที่ข้าพระองค์ได้ร้องทูล พระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์ และทรงเสริมเรี่ยวแรงข้าพระองค์ด้วยพละกำลังในจิตใจของข้าพระองค์
138:4 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินพระวจนะทั้งหลายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
138:5 ใช่แล้ว ท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงในบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิ่ง
138:6 ถึงแม้พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิ่ง กระนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนที่ถ่อมตัวลง แต่คนหยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงทราบแต่ไกล

ความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
138:7 ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก พระองค์ก็จะทรงให้ข้าพระองค์ฟื้นขึ้นอีก พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความโกรธของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด
138:8 พระเยโฮวาห์จะทรงให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ ขออย่าทรงละทิ้งบรรดาพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์เอง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope