กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 63

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดกระหายหาพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งยูดาห์

63:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์แต่เช้า จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและกระหายน้ำ ที่ที่ไม่มีน้ำ
63:2 เพื่อจะได้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์และสง่าราศีของพระองค์ เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ได้เคยเห็นพระองค์ในสถานบริสุทธิ์
63:3 เพราะว่าความเมตตาของพระองค์ดีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
63:4 ดังนั้นแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์จะยกมือของข้าพระองค์ขึ้นในพระนามของพระองค์
63:5 จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำเหมือนอย่างกับไขกระดูกและไขมัน และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน
63:6 เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์บนที่นอนของข้าพระองค์ และตรึกตรองถึงพระองค์ในทุก ๆ ยามแห่งเวลากลางคืน
63:7 เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของข้าพระองค์ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะเปรมปรีดิ์อยู่ในร่มแห่งปีกของพระองค์
63:8 จิตใจของข้าพระองค์ติดตามพระองค์อยู่อย่างใกล้ชิด พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้

ดาวิดมั่นใจว่าพวกศัตรูจะถูกทำลาย
63:9 แต่บรรดาคนที่แสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อทำลายมันเสีย จะลงไปในบรรดาที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก
63:10 พวกเขาจะล้มลงโดยดาบ พวกเขาจะเป็นส่วนสำหรับบรรดาสุนัขจิ้งจอก
63:11 แต่กษัตริย์จะทรงเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า ทุกคนที่ปฏิญาณโดยพระนามของพระองค์จะถวายสง่าราศี แต่ปากของคนเหล่านั้นที่พูดคำมุสาทั้งหลายจะถูกปิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope