กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 106

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การกบฏของประชากรและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า
106:1 พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
106:2 ผู้ใดสามารถกล่าวถึงบรรดาพระราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเยโฮวาห์ได้ ผู้ใดสามารถแสดงพระเกียรติทั้งสิ้นของพระองค์ได้
106:3 บรรดาคนที่รักษาความยุติธรรมและคนที่กระทำความชอบธรรมตลอดเวลาจะได้รับพร
106:4 ขอทรงจดจำข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ด้วยความรอดของพระองค์
106:5 เพื่อข้าพระองค์จะเห็นความดีของบรรดาผู้ถูกเลือกสรรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในความยินดีแห่งประชาชาติของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะอวดได้พร้อมกับมรดกของพระองค์
106:6 พวกข้าพระองค์ได้กระทำบาปพร้อมกับบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์แล้ว พวกข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วช้า พวกข้าพระองค์ได้กระทำอย่างชั่ว
106:7 บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ในอียิปต์ พวกท่านไม่ได้ระลึกถึงบรรดาความเมตตาอันอุดมของพระองค์ แต่ได้ยั่วยุพระองค์ที่ทะเล คือที่ทะเลแดง
106:8 แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังได้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพื่อพระองค์จะกระทำให้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เป็นที่รู้จัก
106:9 พระองค์ได้ทรงขนาบทะเลแดงด้วย และมันก็แห้งไป ดังนั้นพระองค์ได้ทรงนำพวกท่านข้ามที่ลึกทั้งหลาย เหมือนอย่างกับผ่านข้ามถิ่นทุรกันดาร
106:10 และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกท่านให้พ้นจากมือของผู้ที่เกลียดชังพวกท่าน และได้ทรงไถ่พวกท่านจากเงื้อมมือของศัตรู
106:11 และน้ำเหล่านั้นได้ท่วมบรรดาศัตรูของพวกท่าน ไม่เหลือสักคนเดียวในพวกเขา
106:12 แล้วพวกท่านได้เชื่อบรรดาพระวจนะของพระองค์ พวกท่านได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
106:13 แต่ไม่ช้าพวกท่านได้ลืมพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์เสีย พวกท่านไม่ได้คอยพระดำรัสปรึกษาของพระองค์
106:14 แต่ได้มีความอยากอย่างรุนแรงในถิ่นทุรกันดารนั้น และได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย
106:15 และพระองค์ได้ประทานสิ่งที่พวกท่านทูลขอ แต่ทรงส่งความผ่ายผอมเข้ามาในจิตใจของพวกท่าน
106:16 พวกท่านได้อิจฉาโมเสสในค่ายด้วย ทั้งอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์
106:17 แผ่นดินได้อ้าปากและกลืนดาธานเข้าไป และกลบคณะของอาบีรัม
106:18 และไฟได้ถูกจุดขึ้นในคณะของพวกท่าน เปลวเพลิงได้ผลาญคนชั่วเสีย
106:19 พวกท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบและนมัสการรูปเคารพหล่อนั้น
106:20 ดังนั้น พวกท่านได้เปลี่ยนสง่าราศีของตนให้กลายเป็นรูปเหมือนของวัวตัวผู้ที่กินหญ้า
106:21 พวกท่านลืมพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่าน ผู้ซึ่งได้ทรงกระทำบรรดาพระราชกิจใหญ่โตในอียิปต์
106:22 บรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ในแผ่นดินฮาม และสิ่งน่าคร้ามกลัวทั้งหลายข้างทะเลแดง
106:23 เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสว่า พระองค์จะทรงทำลายพวกท่านเสีย ถ้าหากว่าโมเสสผู้เลือกสรรของพระองค์มิได้มายืนต่อพระพักตร์พระองค์ในช่องนั้น เพื่อหันพระพิโรธของพระองค์ไปเสีย เกรงว่าพระองค์จะทรงทำลายพวกท่าน
106:24 ใช่แล้ว พวกท่านได้รังเกียจแผ่นดินอันร่มรื่นนั้น พวกท่านไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์
106:25 แต่ได้บ่นอยู่ในเต็นท์ทั้งหลายของพวกท่าน และไม่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
106:26 เพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรงยกพระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้พวกท่าน เพื่อจะกระทำให้พวกท่านล้มตายในถิ่นทุรกันดาร
106:27 เพื่อจะคว่ำเชื้อสายของพวกท่านท่ามกลางบรรดาประชาชาติด้วย และเพื่อจะกระจายพวกท่านไปทั่วแผ่นดินทั้งหลาย
106:28 พวกท่านไปเข้าส่วนกับพระบาอัลเปโอร์ด้วย และรับประทานบรรดาเครื่องสัตวบูชาที่บูชาพระตาย
106:29 ดังนั้น พวกท่านได้ยั่วยุพระองค์ให้กริ้วด้วยสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายของพวกท่าน และโรคระบาดได้เกิดขึ้นท่ามกลางพวกท่าน
106:30 แล้วฟีเนหัสได้ยืนขึ้น และจัดการลงโทษ และโรคระบาดนั้นจึงถูกยับยั้งเสีย
106:31 และการกระทำนั้นทรงถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอดทุกชั่วอายุสืบต่อไปเป็นนิตย์
106:32 พวกท่านได้ทำให้พระองค์กริ้วที่น้ำทั้งหลายแห่งการโต้เถียงด้วย จนโมเสสพลอยได้รับผลร้ายเพราะเหตุพวกท่าน
106:33 เพราะพวกท่านได้ยั่วยุจิตวิญญาณของโมเสส ท่านจึงพูดอย่างหุนหันด้วยริมฝีปากของท่าน
106:34 พวกท่านไม่ได้ทำลายประชาชาติเหล่านั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาพวกท่านไว้
106:35 แต่ได้ปะปนท่ามกลางพวกคนต่างชาติ และเรียนรู้การงานต่าง ๆ ของพวกเขา
106:36 และพวกท่านได้ปรนนิบัติบรรดารูปเคารพของพวกเขา ซึ่งเป็นบ่วงดักแก่พวกท่าน
106:37 ใช่แล้ว พวกท่านได้ถวายบรรดาบุตรชายของพวกท่านและบุตรสาวทั้งหลายของพวกท่านเป็นเครื่องบูชาแก่พวกผีปีศาจ
106:38 และได้เทโลหิตที่ไร้ผิดออกมา คือโลหิตของบรรดาบุตรชายของพวกท่านและบุตรสาวทั้งหลายของพวกท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้ถวายเป็นเครื่องบูชาแก่บรรดารูปเคารพแห่งคานาอัน และแผ่นดินนั้นถูกทำให้เป็นมลทินไปด้วยโลหิต
106:39 ดังนั้น พวกท่านจึงถูกทำให้เป็นมลทินไปด้วยการงานทั้งหลายของพวกท่าน และประพฤติเยี่ยงโสเภณีด้วยสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายของพวกท่าน
106:40 เหตุฉะนั้น ความกริ้วของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์ จนถึงขนาดที่ว่าพระองค์ทรงรังเกียจมรดกของพระองค์เอง
106:41 และพระองค์ได้ทรงมอบพวกท่านไว้ในมือพวกคนต่างชาติ และคนเหล่านั้นที่เกลียดชังพวกท่านได้ปกครองเหนือพวกท่าน
106:42 บรรดาศัตรูของพวกท่านได้บีบบังคับพวกท่านด้วย และพวกท่านตกไปอยู่ใต้อำนาจแห่งมือของพวกเขา
106:43 พระองค์ทรงช่วยพวกท่านให้พ้นหลายครั้ง แต่พวกท่านได้ยั่วยุพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพวกท่าน และถูกเหยียดลงเพราะเหตุความชั่วช้าของพวกท่าน
106:44 แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสนพระทัยในความทุกข์ใจของพวกท่าน เมื่อพระองค์สดับฟังเสียงร้องทูลของพวกท่าน
106:45 และพระองค์ได้ทรงจดจำพันธสัญญาของพระองค์เพื่อพวกท่าน และทรงหันกลับตามบรรดาความเมตตาอันอุดมของพระองค์
106:46 พระองค์ทรงกระทำให้พวกท่านได้รับความสงสารจากบรรดาคนที่จับพวกท่านไปเป็นเชลยด้วย
106:47 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้รอด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ และขอทรงรวบรวมพวกข้าพระองค์จากท่ามกลางพวกคนต่างชาติ เพื่อจะถวายการขอบพระคุณแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และเพื่อจะเริงโลดในการสรรเสริญพระองค์
106:48 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล และขอประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า “เอเมน” พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope