กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 69

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดร้องทุกข์เรื่องความยากลำบาก
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม เพลงสดุดีของดาวิด

69:1 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะน้ำทั้งหลายเข้ามาถึงจิตใจของข้าพระองค์แล้ว
69:2 ข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึก ซึ่งที่นั่นไม่มีที่ยืน ข้าพระองค์มาอยู่ในบรรดาน้ำลึก ซึ่งที่นั่นน้ำทั้งหลายท่วมท้นข้าพระองค์
69:3 ข้าพระองค์อ่อนระอาใจเพราะเหตุการร้องไห้ของข้าพระองค์ คอของข้าพระองค์แห้งผาก ตาของข้าพระองค์มัวลงขณะเมื่อข้าพระองค์คอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์
69:4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุ มีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ คนเหล่านั้นที่จะทำลายข้าพระองค์ คือผู้ที่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุก็มีกำลังมาก แล้วข้าพระองค์ได้คืนสิ่งซึ่งข้าพระองค์ไม่ได้เอาไป
69:5 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบถึงความโง่เขลาของข้าพระองค์ และบรรดาบาปของข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนไว้จากพระองค์
69:6 ขออย่าให้บรรดาคนที่คอยท่าพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา ได้รับความอับอายเพราะเห็นแก่ข้าพระองค์ ขออย่าให้บรรดาคนที่แสวงหาพระองค์ได้สับสนเพราะเห็นแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
69:7 เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ได้ทนการติเตียน ความอับอายได้คลุมหน้าของข้าพระองค์
69:8 ข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อพี่น้องของข้าพระองค์ และเป็นคนต่างชาติต่อบุตรทั้งหลายแห่งมารดาของข้าพระองค์
69:9 ด้วยว่าความร้อนรนในเรื่องพระนิเวศน์ของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์ และการติเตียนต่าง ๆ ของบรรดาคนที่ได้ติเตียนพระองค์ ตกอยู่บนข้าพระองค์แล้ว
69:10 เมื่อข้าพระองค์ได้ร้องไห้และข่มจิตใจของข้าพระองค์ด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการถูกติเตียนของข้าพระองค์
69:11 ข้าพระองค์เอาผ้ากระสอบมาเป็นเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์แล้วด้วย และข้าพระองค์ได้กลายเป็นสุภาษิตแก่พวกเขา
69:12 บรรดาคนที่นั่งในประตูเมืองก็พูดต่อต้านข้าพระองค์ และข้าพระองค์เป็นเพลงของบรรดาคนขี้เมา

การทูลขอให้พ้นไป
69:13 แต่สำหรับข้าพระองค์ คำอธิษฐานของข้าพระองค์มีอยู่ต่อพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาอันชอบ โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองค์ ขอโปรดสดับฟังข้าพระองค์ด้วยความจริงแห่งความรอดของพระองค์
69:14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นออกจากเลนตม และขออย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์และออกจากน้ำลึกทั้งหลาย
69:15 ขออย่าให้น้ำมากมายท่วมท้นข้าพระองค์ และขออย่าให้น้ำที่ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย และขออย่าให้ปากแดนคนตายงับปากของมันไว้บนข้าพระองค์
69:16 ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะความกรุณาของพระองค์นั้นดีเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์
69:17 และขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสียจากผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์อยู่ในความยากลำบาก ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์โดยเร็วเถิด
69:18 ขอมาอยู่ใกล้ชิดกับจิตใจของข้าพระองค์ และทรงไถ่จิตใจนั้นไว้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเพราะเหตุบรรดาศัตรูของข้าพระองค์
69:19 พระองค์ทรงทราบการถูกติเตียนของข้าพระองค์ และความอับอายของข้าพระองค์ และความเสื่อมเกียรติของข้าพระองค์ บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ล้วนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
69:20 การติเตียนกระทำให้ใจของข้าพระองค์ชอกช้ำ และข้าพระองค์เต็มไปด้วยความหนักใจ และข้าพระองค์ได้มองหาบางคนที่จะสงสาร แต่ก็ไม่มีเลย และมองหาบรรดาผู้เล้าโลม แต่ข้าพระองค์ก็หาไม่พบเลย
69:21 พวกเขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารของข้าพระองค์ด้วย และเมื่อข้าพระองค์กระหาย พวกเขาเอาน้ำส้มสายชูให้ข้าพระองค์ดื่ม
69:22 ขอให้สำรับของพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้วต่อหน้าพวกเขา และสิ่งซึ่งควรเป็นสำหรับความสุขสบายของพวกเขาให้สิ่งนั้นกลายเป็นเครื่องดัก
69:23 ขอให้ตาของพวกเขามืดไปเพื่อพวกเขาจะมองไม่เห็น และทำบั้นเอวของพวกเขาให้สั่นสะเทือนเรื่อยไป
69:24 ขอทรงเทความกริ้วของพระองค์ลงเหนือพวกเขา และขอให้ความกริ้วอันร้อนยิ่งของพระองค์จับพวกเขาไว้
69:25 ขอให้ที่อยู่อาศัยของพวกเขารกร้าง และอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ในบรรดาเต็นท์ของพวกเขา
69:26 เพราะพวกเขาได้ข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงเฆี่ยนตีแล้ว และพวกเขากล่าวถึงความเศร้าโศกของคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บแล้ว
69:27 ขอทรงเพิ่มความชั่วช้าให้แก่ความชั่วช้าของพวกเขา และอย่าให้พวกเขาเข้ามาในความชอบธรรมของพระองค์
69:28 ขอให้พวกเขาถูกลบออกเสียจากหนังสือของผู้มีชีวิต และอย่าให้ถูกบันทึกไว้กับบรรดาคนชอบธรรม
69:29 แต่ข้าพระองค์ทุกข์ยากและโศกเศร้า ขอให้ความรอดของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ตั้งข้าพระองค์ไว้ให้สูง
69:30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลงบทหนึ่ง และจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
69:31 สิ่งนี้จะทำให้พระเยโฮวาห์พอพระทัยมากกว่าวัวตัวผู้หรือวัวหนุ่มที่มีเขาและกีบด้วย
69:32 บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นสิ่งนี้และยินดี และใจของพวกท่านผู้แสวงหาพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่
69:33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคนขัดสน และไม่ได้ทรงเหยียดหยามพวกนักโทษของพระองค์
69:34 ขอให้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ ทั้งทะเลทั้งหลายและสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในทะเลนั้น
69:35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิโยนให้รอด และจะทรงสร้างนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ขึ้น เพื่อพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่น และได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์
69:36 เชื้อสายของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกเช่นกัน และบรรดาคนที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope