กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 103

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด

103:1 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์
103:2 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์
103:3 ผู้ทรงอภัยโทษความชั่วช้าทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาบรรดาโรคทั้งสิ้นของท่าน
103:4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากความพินาศ ผู้ทรงสวมบรรดาความกรุณาและพระเมตตาอันอ่อนโยนเป็นมงกุฎให้ท่าน
103:5 ผู้ทรงให้ปากของท่านอิ่มหนำด้วยของดีทั้งหลาย จนวัยหนุ่มของท่านถูกฟื้นคืนใหม่เหมือนอย่างของนกอินทรี
103:6 พระเยโฮวาห์ทรงประกอบความชอบธรรมและความยุติธรรมให้แก่บรรดาคนที่ถูกบีบบังคับ
103:7 พระองค์ทรงกระทำให้บรรดาวิธีการของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่โมเสส พระราชกิจทั้งหลายของพระองค์แก่ลูกหลานของอิสราเอล
103:8 พระเยโฮวาห์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความเมตตา
103:9 พระองค์จะไม่ทรงดุว่าเสมอ และพระองค์จะไม่กริ้วอยู่เป็นนิตย์
103:10 พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำต่อพวกเราตามเรื่องบาปทั้งหลายของพวกเรา และไม่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชั่วช้าของพวกเรา
103:11 เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกเท่าใด ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
103:12 ทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตกเท่าใด พระองค์ก็ทรงกำจัดบรรดาการละเมิดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแล้วเท่านั้น
103:13 บิดาสงสารบุตรทั้งหลายของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ก็ทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น
103:14 เพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของพวกเรา พระองค์ทรงระลึกว่าพวกเราเป็นผงคลีดิน
103:15 สำหรับมนุษย์นั้น วันทั้งหลายของเขาเป็นเหมือนอย่างหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนอย่างดอกไม้แห่งทุ่งนา
103:16 เพราะลมพัดผ่านมาเหนือมัน และมันก็จากไป และสถานที่ของมันจะไม่รู้จักมันอีกต่อไป
103:17 แต่ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลต่อบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน
103:18 ต่อบรรดาคนที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และต่อบรรดาคนที่ระลึกถึงบรรดาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อที่จะกระทำตาม
103:19 พระเยโฮวาห์ทรงตระเตรียมบัลลังก์ของพระองค์ไว้แล้วในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และราชอาณาจักรของพระองค์ปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง
103:20 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ พวกท่านผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ ผู้มีพละกำลังมากล้น ผู้กระทำตามพระบัญชาทั้งหลายของพระองค์ ตั้งใจฟังเสียงแห่งพระวจนะของพระองค์
103:21 พวกท่านจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ พวกท่านผู้เป็นพลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์ พวกท่านเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
103:22 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope