กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 100

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน
เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

100:1 จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้า แผ่นดินทั้งสิ้นเอ๋ย
100:2 จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยินดี จงมาเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลง
100:3 พวกท่านจงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระองค์เองที่ทรงสร้างพวกเรา และไม่ใช่ตัวพวกเราเอง พวกเราเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
100:4 จงเข้าประตูทั้งหลายของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ และเข้าบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงมีใจขอบคุณต่อพระองค์ และจงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์
100:5 เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ และความจริงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope