กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดยึดมั่นในความเชื่อโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด

27:1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความสว่างของข้าพเจ้าและเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงกลัวผู้ใดเล่า
27:2 เมื่อคนชั่ว คือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าและคู่อริทั้งหลายของข้าพเจ้า ได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อของข้าพเจ้า พวกเขาได้สะดุดและล้มลง
27:3 ถึงแม้ว่ากองทัพจะตั้งค่ายต่อสู้ข้าพเจ้า ใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว ถึงแม้ว่าสงครามจะขึ้นมาต่อสู้ข้าพเจ้า ในสิ่งนี้ข้าพเจ้าจะยังมั่นใจอยู่

ดาวิดปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความรัก
27:4 ข้าพเจ้าได้ปรารถนาสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาห์ ที่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา คือที่ข้าพเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ตลอดวันทั้งหลายแห่งชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะสืบหาความจริงอยู่ในพระวิหารของพระองค์
27:5 เพราะในยามยากลำบาก พระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในปะรำของพระองค์ ในที่ลับแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะซ่อนข้าพเจ้าไว้ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้บนศิลา
27:6 และบัดนี้ ศีรษะของข้าพเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างข้าพเจ้า ฉะนั้นในพลับพลาของพระองค์ข้าพเจ้าจะถวายบรรดาเครื่องบูชาแห่งความปีติยินดี ข้าพเจ้าจะร้องเพลง ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์
27:7 ขอทรงสดับฟัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลด้วยเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์และตรัสตอบข้าพระองค์เถิด
27:8 เมื่อพระองค์ได้ตรัสว่า “พวกเจ้าจงแสวงหาหน้าของเรา” ใจของข้าพระองค์ก็ทูลต่อพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์พระองค์”
27:9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์ไว้จากข้าพระองค์ ขออย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริ้ว พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของข้าพระองค์ ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์
27:10 เมื่อบิดาของข้าพระองค์และมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย เมื่อนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น
27:11 ขอทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และทรงนำข้าพระองค์ไปในวิถีราบ เพราะเหตุบรรดาศัตรูของข้าพระองค์
27:12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับความประสงค์ของพวกศัตรูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพยานเท็จได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์แล้ว และคนเหล่านั้นที่หายใจออกมาเป็นความโหดร้าย
27:13 ข้าพเจ้าคงหมดสติไปแล้ว หากข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อว่าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็น
27:14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด จงมีความกล้าหาญ และพระองค์จะทำให้ใจของท่านเข้มแข็งขึ้น ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope