กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ

77:1 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า คือต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังข้าพเจ้า
77:2 ในวันแห่งความยากลำบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเจ็บปวดของข้าพเจ้าได้วิ่งไปทั่วในเวลากลางคืนและไม่หยุดเลย จิตใจของข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับการเล้าโลม
77:3 ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระเจ้าและมีความทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทุกข์และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ท่วมท้นไป เซลาห์
77:4 พระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ปิด ข้าพระองค์ทุกข์ใจมากจนข้าพระองค์พูดไม่ออก
77:5 ข้าพระองค์ได้พิจารณาถึงสมัยก่อน ปีทั้งหลายแห่งสมัยโบราณ
77:6 ข้าพระองค์หวนรำลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ในเวลากลางคืน ข้าพระองค์ตรึกตรองกับใจของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็เสาะหาอย่างขยันขันแข็ง
77:7 “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งเป็นนิตย์หรือ และพระองค์จะไม่โปรดปรานอีกเลยหรือ
77:8 ความเมตตาของพระองค์หมดสิ้นไปเสียเป็นนิตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์ไม่มีวันเป็นจริงตลอดไปหรือ
77:9 พระเจ้าทรงลืมที่จะทรงพระกรุณาเสียแล้วหรือ เพราะเหตุพระพิโรธ พระองค์จึงทรงปิดบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์เสียแล้วหรือ” เซลาห์

ชัยชนะ
77:10 และข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “นี่แหละเป็นความเจ็บป่วยของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะระลึกถึงปีทั้งหลายแห่งพระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุด”
77:11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจเหล่านั้นของพระเยโฮวาห์ แน่นอน ข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อน ๆ
77:12 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ด้วย และกล่าวถึงบรรดาการกระทำของพระองค์
77:13 พระมรรคาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า อยู่ในสถานบริสุทธิ์ ผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เหมือนอย่างพระเจ้าของพวกเรา
77:14 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงกระทำการมหัศจรรย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแล้ว
77:15 พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์ด้วยพระกรของพระองค์แล้วคือ ลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์
77:16 น้ำทั้งหลายได้เห็นพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า น้ำทั้งหลายได้เห็นพระองค์ พวกมันก็เกรงกลัว บรรดาที่ลึกก็สั่นสะท้านด้วย
77:17 เมฆทั้งหลายได้เทน้ำออกมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง บรรดาลูกธนูของพระองค์ก็ออกไปทั่วด้วย
77:18 เสียงแห่งฟ้าร้องของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ บรรดาฟ้าแลบทำให้โลกสว่างไสว แผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว
77:19 พระมรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล และวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำใหญ่ทั้งหลาย และบรรดารอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู้
77:20 พระองค์ได้ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนอย่างฝูงแพะแกะโดยมือของโมเสสและอาโรน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope