กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คำชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

47:1 โอ จงตบมือของพวกท่าน พวกท่าน ชนชาติทั้งปวงเอ๋ย จงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงแห่งชัยชนะ
47:2 เพราะพระเยโฮวาห์องค์ผู้สูงสุดทรงเป็นที่น่าคร้ามกลัว พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
47:3 พระองค์จะทรงกำราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้พวกเรา และประเทศทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เท้าของพวกเรา
47:4 พระองค์จะทรงเลือกมรดกของพวกเราไว้สำหรับพวกเรา ความล้ำเลิศของยาโคบที่พระองค์ได้ทรงรัก เซลาห์
47:5 พระเจ้าเสด็จขึ้นไปแล้วด้วยเสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นไปด้วยเสียงแตร
47:6 จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระมหากษัตริย์ของพวกเรา จงร้องเพลงสรรเสริญเถิด
47:7 เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น พวกท่านจงร้องเพลงสรรเสริญด้วยความเข้าใจ
47:8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนือพวกคนต่างชาติ พระเจ้าประทับนั่งบนพระที่นั่งแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์
47:9 บรรดาประมุขของประชากรถูกรวมเข้าด้วยกัน คือประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope