กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดอธิษฐานเรื่องการประสงค์ร้ายของพวกศัตรู
ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคำพูดของคูชคนเบนยามิน

7:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
7:2 เกรงว่าเขาจะฉีกจิตใจของข้าพระองค์เสียอย่างสิงโต โดยทึ้งมันออกเป็นชิ้น ๆ ขณะเมื่อไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นได้
7:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ ถ้ามีความชั่วช้าอยู่ในมือของข้าพระองค์
7:4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทนความชั่วร้ายแก่ผู้ที่เคยอยู่อย่างสันติกับข้าพระองค์ (ใช่แล้ว ข้าพระองค์ได้ช่วยผู้ที่เป็นศัตรูของข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุผลให้รอดพ้นไป)
7:5 ขอให้ศัตรูข่มเหงจิตใจของข้าพระองค์ และยึดจิตใจนั้นไว้ ใช่แล้ว ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์ลงบนแผ่นดิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ไว้ในผงคลีดิน เซลาห์
7:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นในพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงยกพระองค์เองขึ้นเพราะเหตุความเดือดดาลของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ และขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์สู่การพิพากษาที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแล้ว
7:7 ดังนั้น ชุมนุมชนแห่งประชาชนจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเห็นแก่ชุมนุมชนนั้นขอพระองค์เสด็จกลับไปประทับบนที่สูง
7:8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชาชนนี้ ขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ และตามความสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ที่มีอยู่ในข้าพระองค์
7:9 โอ ขอให้ความชั่วของคนชั่วมาถึงที่สิ้นสุด แต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมไว้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองบรรดาใจและความคิดทั้งหลาย
7:10 การป้องกันข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ซึ่งทรงช่วยคนใจเที่ยงธรรมให้รอด
7:11 พระเจ้าทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าพระพิโรธต่อคนชั่วทุกวัน
7:12 ถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจ พระองค์จะทรงลับคมดาบของพระองค์ พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์แล้ว และเตรียมมันไว้พร้อม
7:13 พระองค์ทรงเตรียมบรรดาเครื่องอาวุธแห่งความตายไว้สำหรับเขาด้วย พระองค์ทรงกำหนดบรรดาลูกธนูของพระองค์ไว้ต่อสู้ผู้ข่มเหงเหล่านั้น
7:14 ดูเถิด เขาก่อความชั่วช้าขึ้นแล้ว และได้ปฏิสนธิการประทุษร้าย และได้คลอดการมุสาออกมา
7:15 เขาทำหลุมพรางและขุดมันไว้ และตกลงไปในท้องร่องซึ่งเขาทำไว้นั้น
7:16 การประทุษร้ายของเขาจะกลับมาอยู่บนศีรษะของเขาเอง และความทารุณของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง
7:17 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตามความชอบธรรมของพระองค์ และจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope