กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารำลึก

38:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ในความกริ้วของพระองค์ ทั้งขออย่าทรงตีสอนข้าพระองค์ในพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์
38:2 เพราะบรรดาลูกธนูของพระองค์เสียบลึกในตัวข้าพระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์กดข้าพระองค์อย่างรุนแรง
38:3 ไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์เพราะเหตุพระพิโรธของพระองค์ ทั้งไม่มีการพักผ่อนเลยในบรรดากระดูกของข้าพระองค์เพราะเหตุบาปของข้าพระองค์
38:4 เพราะความชั่วช้าทั้งหลายของข้าพระองค์ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ เหมือนอย่างภาระหนักพวกมันหนักเกินไปสำหรับข้าพระองค์
38:5 บรรดาบาดแผลของข้าพระองค์เหม็นและเปื่อยเน่าเพราะเหตุความโง่เขลาของข้าพระองค์
38:6 ข้าพระองค์หนักใจ ข้าพระองค์น้อมตัวลงอย่างมาก ข้าพระองค์ไปด้วยความเศร้าโศกวันยังค่ำ
38:7 เพราะบั้นเอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วยโรคที่น่ารังเกียจ และไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์
38:8 ข้าพระองค์อ่อนกำลังและปวดร้าวยิ่งนัก ข้าพระองค์ได้ครวญครางเพราะเหตุความไม่สงบแห่งใจของข้าพระองค์
38:9 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ และการคร่ำครวญของข้าพระองค์ก็ไม่ถูกปิดบังไว้จากพระองค์
38:10 ใจของข้าพระองค์สั่นระริก กำลังของข้าพระองค์หมดไป สำหรับความสว่างแห่งนัยน์ตาของข้าพระองค์ มันก็สูญไปจากข้าพระองค์เสียแล้วด้วย
38:11 เหล่าคนรักของข้าพระองค์และพวกมิตรสหายของข้าพระองค์ยืนอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ และบรรดาญาติของข้าพระองค์ยืนอยู่แต่ไกล
38:12 คนทั้งหลายที่แสวงหาชีวิตของข้าพระองค์ได้วางกับดักไว้สำหรับข้าพระองค์ด้วย และบรรดาคนที่เสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดเป็นอุบายต่าง ๆ และรำพึงถึงเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ อยู่วันยังค่ำ
38:13 แต่ข้าพระองค์เหมือนอย่างคนหูหนวกก็ไม่ได้ยิน และข้าพระองค์เป็นเหมือนคนใบ้ที่ไม่อ้าปากของตน
38:14 ดังนั้น ข้าพระองค์จึงเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยิน และในปากของเขาไม่มีการตำหนิติเตียนใด ๆ
38:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟัง โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์
38:16 เพราะข้าพระองค์ได้ทูลแล้วว่า “โปรดสดับฟังข้าพระองค์เถิด เกรงว่ามิฉะนั้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์ เมื่อเท้าข้าพระองค์พลาดไป พวกเขาโอ้อวดตัวเองต่อสู้ข้าพระองค์”
38:17 เพราะข้าพระองค์จวนจะล้มลงแล้ว และความเศร้าโศกของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ
38:18 เพราะข้าพระองค์จะเปิดเผยความชั่วช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเสียใจเนื่องด้วยบาปของข้าพระองค์
38:19 แต่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ก็ว่องไวและพวกเขาแข็งแรง และคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุก็ทวีมากขึ้น
38:20 คนเหล่านั้นที่กระทำสิ่งชั่วร้ายตอบแทนความดีเป็นพวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ติดตามสิ่งที่เป็นความดี
38:21 ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์
38:22 ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope