กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การเอาใจใส่คนยากจน
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

41:1 ผู้ที่เอาใจใส่คนยากจนจะได้รับพร พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในยามแห่งความยากลำบาก
41:2 พระเยโฮวาห์จะทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้และทรงรักษาเขาไว้ให้มีชีวิต และเขาจะได้รับพระพรบนแผ่นดินโลก และพระองค์จะไม่ทรงมอบเขาไว้ให้แก่ความปรารถนาแห่งบรรดาศัตรูของเขา
41:3 พระเยโฮวาห์จะทรงทำให้เขาแข็งแรงขึ้นบนที่นอนแห่งความอ่อนแรง ในความเจ็บป่วยของเขาพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมดบนที่นอนของเขา

การร้องทูลของดาวิด
41:4 ข้าพระองค์ได้ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาจิตใจของข้าพระองค์ให้หาย เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์”
41:5 บรรดาศัตรูของข้าพระองค์กล่าวชั่วร้ายถึงข้าพระองค์ว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อของเขาจะได้สูญไป”
41:6 และถ้าเขามาหาข้าพระองค์ เขาก็พูดเรื่องไร้สาระ ใจของเขารวบรวมความชั่วช้าไว้กับตัวมันเอง เมื่อเขาไปข้างนอก เขาก็บอกเล่าเรื่องนั้น
41:7 ทุกคนที่เกลียดชังข้าพระองค์ ก็ซุบซิบกันต่อสู้ข้าพระองค์ พวกเขาวางแผนต่อสู้ข้าพระองค์เพื่อทำอันตรายต่อข้าพระองค์
41:8 พวกเขากล่าวว่า “โรคร้ายเกาะติดเขาแน่นแล้ว และบัดนี้เขานอนลงแล้ว เขาจะไม่ลุกขึ้นอีก”
41:9 ใช่แล้ว เพื่อนสนิทของข้าพระองค์เอง ผู้ซึ่งข้าพระองค์เคยไว้วางใจ ผู้ซึ่งเคยรับประทานอาหารของข้าพระองค์นั้น ได้ยกส้นเท้าของเขาต่อสู้ข้าพระองค์

ดาวิดพึ่งพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือ
41:10 แต่ขอพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ และขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะสามารถสนองพวกเขา
41:11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์จึงทราบว่า พระองค์โปรดปรานข้าพระองค์ เพราะศัตรูของข้าพระองค์ไม่มีชัยเหนือข้าพระองค์
41:12 และสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้ในความเที่ยงธรรมของข้าพระองค์ และทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิตย์
41:13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิตย์ในอดีต และสืบไปเป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope