กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 98

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สิ่งทั้งปวงจงสรรเสริญพระเจ้า
เพลงสดุดี

98:1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำบรรดากิจการอันมหัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์และพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ได้ชัยชนะ
98:2 พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รู้จัก พระองค์ทรงสำแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่างเปิดเผยท่ามกลางสายตาของพวกคนต่างชาติ
98:3 พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาของพระองค์และความจริงของพระองค์ต่อวงศ์วานแห่งอิสราเอล ที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นความรอดของพระเจ้าของพวกเรา
98:4 จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงดังและปีติยินดี และร้องเพลงสรรเสริญเถิด
98:5 จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่ และด้วยเสียงของเพลงสดุดี
98:6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก จงเปล่งเสียงชื่นบานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือพระมหากษัตริย์
98:7 จงให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทะเลนั้น พิภพและบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้น
98:8 จงให้เหล่ากระแสน้ำตบมือของพวกมัน จงให้บรรดาเนินเขาปีติยินดีด้วยกัน
98:9 ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope