กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 71

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรื่องพวกศัตรูของท่าน
71:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์สับสนเลย
71:2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในความชอบธรรมของพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์หลบหนีไป ขอทรงเอียงพระกรรณของพระองค์สดับฟังข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด
71:3 ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันเข้มแข็งของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะพึ่งพิงได้อยู่เสมอ พระองค์ได้ประทานพระบัญชาที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์และเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์
71:4 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ จากมือของคนชั่ว จากมือของคนอธรรมและคนโหดร้ายเถิด
71:5 เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์
71:6 โดยพระองค์เอง ข้าพระองค์ได้รับการรักษาไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้นำข้าพระองค์ออกมาจากบั้นเอวมารดาของข้าพระองค์ คำสรรเสริญของข้าพระองค์จะถวายแด่พระองค์เสมอ
71:7 ข้าพระองค์เป็นที่อัศจรรย์ใจต่อคนเป็นอันมาก แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันเข้มแข็งของข้าพระองค์
71:8 ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์ และด้วยการถวายเกียรติแด่พระองค์วันยังค่ำ
71:9 ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ออกไปเสียในยามแห่งวัยชรา ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเมื่อกำลังของข้าพระองค์หมดไป
71:10 เพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์กล่าวร้ายต่อข้าพระองค์ และบรรดาคนที่หมอบคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์ต่างปรึกษากัน
71:11 โดยพูดว่า “พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงข่มเหงและจับเขาไว้ เพราะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเขาให้พ้น”
71:12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยเหลือข้าพระองค์เถิด
71:13 ขอให้บรรดาปฏิปักษ์ต่อจิตใจของข้าพระองค์สับสนและถูกล้างผลาญเสีย ขอให้คนเหล่านั้นที่เสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์นั้นถูกคลุมไว้ด้วยการติเตียนและความเสื่อมเกียรติ
71:14 แต่ข้าพระองค์จะหวังอยู่เสมอ และจะยังสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น ๆ
71:15 ปากของข้าพระองค์จะแสดงความชอบธรรมของพระองค์และความรอดของพระองค์วันยังค่ำ เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบจำนวนของสิ่งเหล่านั้น
71:16 ข้าพระองค์จะไปในพละกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ คือของพระองค์เท่านั้น
71:17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์มา และจนถึงบัดนี้ข้าพระองค์ได้ประกาศถึงบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์
71:18 บัดนี้ เมื่อข้าพระองค์ถึงวัยชราและผมหงอกด้วย โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์ได้สำแดงอานุภาพของพระองค์แก่คนชั่วอายุนี้ และฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ทุกคนที่จะเกิดมา

การสรรเสริญพระเจ้า
71:19 ความชอบธรรมของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า สูงยิ่งนักด้วย ผู้ได้ทรงกระทำบรรดากิจการอันใหญ่โต โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์เล่า
71:20 พระองค์ผู้ซึ่งได้ทรงสำแดงบรรดาความทุกข์อันยากลำบากและร้ายแรงแก่ข้าพระองค์ จะทรงให้ข้าพระองค์เป็นขึ้นมาอีก และจะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจากบรรดาที่ลึกของแผ่นดินโลก
71:21 พระองค์จะทรงเพิ่มความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์อยู่รอบด้าน
71:22 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่ด้วย คือเรื่องความจริงของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ โอ ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
71:23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความชื่นบานอย่างมากเมื่อข้าพระองค์ร้องเพลงถวายแด่พระองค์ และจิตใจของข้าพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้
71:24 ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ตลอดวันยังค่ำด้วย เพราะพวกเขาถูกทำให้สับสน เพราะพวกเขาถูกทำให้อับอาย ผู้ซึ่งเสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope