กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 50 / Genesis 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การฝังศพของยาโคบ
50:1 และโยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาของตน และร้องไห้กับท่านและจุบท่าน

Burial of Jacob
50:1 And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.

50:2 และโยเซฟบัญชาบรรดาหมอที่เป็นข้าราชการของท่าน ให้อาบยารักษาศพบิดาของท่านไว้ และบรรดาหมอก็อาบยารักษาศพของอิสราเอล

50:2 And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.

50:3 และเขาทำการอาบยารักษาศพของอิสราเอลถึงสี่สิบวัน ดังนั้นจึงสำเร็จครบตามกำหนดวันของการอาบยารักษาศพ และชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวัน

50:3 And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those which are embalmed: and the Egyptians mourned for him threescore and ten days.

50:4 และเมื่อวันเวลาที่ไว้ทุกข์ให้ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็เรียนข้าราชสำนักของฟาโรห์ว่า “ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของพวกท่าน ข้าพเจ้าขอโปรดให้พวกท่านไปทูลต่อฟาโรห์ขอทรงสดับว่า

50:4 And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,

50:5 บิดาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปฏิญาณไว้ว่า ‘ดูเถิด พ่อจวนจะสิ้นชีวิตแล้ว ลูกจงเอาศพของพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อ ณ แผ่นดินแห่งคานาอัน’ เหตุฉะนั้น บัดนี้ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปและฝังศพบิดาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะกลับมาอีก”

50:5 My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.

50:6 และฟาโรห์จึงรับสั่งว่า “จงขึ้นไปและฝังศพบิดาของท่านตามคำที่บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด”

50:6 And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.

50:7 และโยเซฟได้ขึ้นไปฝังศพบิดาของท่าน และบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ พวกผู้ใหญ่ในพระราชสำนักของพระองค์ และบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งสิ้นก็ขึ้นไปพร้อมกับโยเซฟ

50:7 And Joseph went up to bury his father: and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,

50:8 กับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟ และพวกพี่น้องของท่าน และครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วย เว้นแต่เด็กเล็ก ๆ ของพวกเขา และฝูงแพะแกะและฝูงวัวของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาให้อยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน

50:8 And all the house of Joseph, and his brethren, and his father's house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.

50:9 และมีขบวนรถม้า ทั้งขบวนม้าขึ้นไปพร้อมกับท่าน และเป็นขบวนใหญ่มาก

50:9 And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.

50:10 และพวกเขาก็พากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งอาทาด ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และที่นั้นพวกเขาไว้ทุกข์ด้วยการร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังเป็นอันมาก และโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาของท่านเจ็ดวัน

50:10 And they came to the threshingfloor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.

50:11 และเมื่อชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นคือคนคานาอันได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานแห่งอาทาด พวกเขาพูดว่า “นี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียิปต์” เหตุฉะนั้นชื่อของตำบลนั้นจึงถูกเรียกว่า อาเบลมิสราอิม ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น

50:11 And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abelmizraim, which is beyond Jordan.

50:12 และบุตรชายทั้งหลายของท่านได้กระทำตามคำที่ท่านสั่งพวกเขาไว้

50:12 And his sons did unto him according as he commanded them:

50:13 ด้วยว่าบรรดาบุตรชายของท่านได้นำศพของท่านไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และฝังศพของท่านไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาของมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้พร้อมกับนาจากเอโฟรนคนฮิตไทต์เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ อยู่หน้ามัมเร

50:13 For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buryingplace of Ephron the Hittite, before Mamre.

50:14 และหลังจากท่านฝังศพบิดาของท่านแล้ว โยเซฟก็กลับมายังอียิปต์ ทั้งท่านกับพวกพี่น้องของท่านและคนทั้งปวงที่ขึ้นไปพร้อมกับท่านเพื่อฝังศพบิดาของท่าน

50:14 And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.

โยเซฟปลอบโยนพวกพี่น้องของท่าน
50:15 และเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาของพวกเขาสิ้นชีวิตแล้ว พวกเขาได้พูดว่า “บางทีโยเซฟจะเกลียดชังพวกเรา และจะแก้แค้นพวกเราแน่นอนเพราะการประทุษร้ายทุกอย่างที่พวกเราเคยกระทำแก่เขา”

Joseph Comforts His Brothers
50:15 And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him.

50:16 และพวกพี่ชายก็ส่งผู้สื่อสารไปหาโยเซฟพูดว่า “ก่อนสิ้นชีวิตบิดาของท่านได้สั่งไว้ว่า

50:16 And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,

50:17 ‘พวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟดังนี้ว่า บัดนี้พ่อขอเจ้าโปรดให้อภัยการละเมิดของพวกพี่ชายและบาปของพวกพี่ชาย ด้วยว่าพวกเขาได้ประทุษร้ายแก่เจ้า’ และบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน” และโยเซฟก็ร้องไห้เมื่อพวกเขาได้พูดกับท่านเช่นนี้

50:17 So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin; for they did unto thee evil: and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.

50:18 และพวกพี่ชายของท่านได้มาและกราบลงต่อหน้าท่าน และพวกเขาพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน”

50:18 And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we be thy servants.

50:19 และโยเซฟได้พูดกับพวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระเจ้าหรือ

50:19 And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?

50:20 แต่สำหรับพวกพี่ พวกพี่คิดร้ายต่อข้าพเจ้า แต่พระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือเพื่อช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก

50:20 But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.

50:21 ฉะนั้นบัดนี้พวกพี่อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้าจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งบุตรเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกพี่ด้วย” และท่านปลอบโยนพวกพี่น้องและพูดอย่างกรุณาต่อพวกเขา

50:21 Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.

โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลกล่าวคำปฏิญาณเรื่องกระดูกของท่าน
50:22 และโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์ ทั้งท่านและครอบครัวบิดาของท่าน และโยเซฟมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งร้อยสิบปี

Joseph Takes Oath of the Children of Israel
50:22 And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father's house: and Joseph lived an hundred and ten years.

50:23 และโยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราอิม บุตรทั้งหลายของมาคีร์ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ก็ได้รับการเลี้ยงดูบนเข่าของโยเซฟด้วย

50:23 And Joseph saw Ephraim's children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph's knees.

50:24 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของท่านว่า “เราจวนจะสิ้นชีวิตแล้ว และพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกเจ้าเป็นแน่ และจะพาพวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินนี้ให้ถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ”

50:24 And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.

50:25 และโยเซฟก็ให้ลูกหลานของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า “พระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกเจ้าเป็นแน่ และเจ้าทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราขึ้นไปจากที่นี่”

50:25 And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.

50:26 แล้วโยเซฟก็สิ้นชีวิตเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิบปี และพวกเขาก็อาบยารักษาศพของท่านไว้ และบรรจุศพของท่านไว้ในโลงที่อียิปต์

50:26 So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope