กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 5 / Genesis 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ลำดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
5:1 นี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม ในวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างเขาเหมือนตามอย่างพระเจ้า

Genealogy from Adam to Noah
5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

5:2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผู้หญิง และทรงอวยพรแก่เขาทั้งสอง และทรงเรียกชื่อพวกเขาว่าอาดัม ในวันที่ทรงสร้างเขาทั้งสองขึ้นนั้น

5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

5:3 และอาดัมอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยสามสิบปี และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเหมือนกันกับเขา มีรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างเขา และเรียกชื่อของเขาว่าเสท

5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:

5:4 และตั้งแต่อาดัมให้กำเนิดเสทแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และเขาให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

5:5 และรวมอายุที่อาดัมมีชีวิตอยู่ได้เก้าร้อยสามสิบปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

5:6 และเสทอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยห้าปี ก็ให้กำเนิดเอโนช

5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

5:7 และตั้งแต่เสทให้กำเนิดเอโนชแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:

5:8 และรวมอายุของเสทได้เก้าร้อยสิบสองปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

5:9 และเอโนชอาศัยอยู่ได้เก้าสิบปี ก็ให้กำเนิดเคนัน

5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

5:10 และตั้งแต่เอโนชให้กำเนิดเคนันแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:

5:11 และรวมอายุของเอโนชได้เก้าร้อยห้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

5:12 และเคนันอาศัยอยู่ได้เจ็ดสิบปี ก็ให้กำเนิดมาหะลาเลล

5:12 And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:

5:13 และตั้งแต่เคนันให้กำเนิดมาหะลาเลลแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสี่สิบปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:

5:14 และรวมอายุของเคนันได้เก้าร้อยสิบปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

5:15 และมาหะลาเลลอาศัยอยู่ได้หกสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดยาเรด

5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

5:16 และตั้งแต่มาหะลาเลลให้กำเนิดยาเรดแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสามสิบปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:

5:17 และรวมอายุของมาหะลาเลลได้แปดร้อยเก้าสิบห้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

5:18 และยาเรดอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยหกสิบสองปี และเขาให้กำเนิดเอโนค

5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

5:19 และตั้งแต่ยาเรดให้กำเนิดเอโนคแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:

5:20 และรวมอายุของยาเรดได้เก้าร้อยหกสิบสองปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

5:21 และเอโนคอาศัยอยู่ได้หกสิบห้าปี ก็ให้กำเนิดเมธูเสลาห์

5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

5:22 และตั้งแต่เอโนคให้กำเนิดเมธูเสลาห์แล้ว เขาก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

5:23 และรวมอายุของเอโนคได้สามร้อยหกสิบห้าปี

5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

5:24 และเอโนคได้ดำเนินกับพระเจ้า แล้วเขาก็หายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

5:25 และเมธูเสลาห์อาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี ก็ให้กำเนิดลาเมค

5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:

5:26 และตั้งแต่เมธูเสลาห์ให้กำเนิดลาเมคแล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:

5:27 และรวมอายุของเมธูเสลาห์ได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

5:28 และลาเมคอาศัยอยู่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบสองปี ก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง

5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:

5:29 และเขาเรียกชื่อของเขาว่า โนอาห์ กล่าวว่า “คนนี้จะเป็นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา และความเหนื่อยยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่งนั้น”

5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.

5:30 และตั้งแต่ลาเมคให้กำเนิดโนอาห์แล้ว เขาก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน

5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:

5:31 และรวมอายุของลาเมคได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปีและเขาได้สิ้นชีวิต

5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.

5:32 และโนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปี และโนอาห์ให้กำเนิดเชม ฮาม และยาเฟท

5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope