กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 13 / Genesis 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
13:1 และอับรามขึ้นไปจากอียิปต์ ท่านและภรรยาของท่านและสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่ และโลทไปพร้อมกับท่าน เข้าไปทางทิศใต้

Abram Returns to Beth-el
13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.

13:2 และอับรามก็มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์ เงินและทองคำเป็นอันมาก

13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.

13:3 และท่านเดินทางต่อไปจากทางทิศใต้จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ที่เต็นท์ของท่านเคยตั้งอยู่คราวก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย

13:3 And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai;

13:4 จนถึงสถานที่ตั้งแท่นบูชาซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที่นั่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ที่นั่น

13:4 Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.

โลทแยกจากอับราม
13:5 และโลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแพะแกะ ฝูงวัวและเต็นท์เช่นกัน

Abram and Lot Separate
13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.

13:6 และแผ่นดินไม่กว้างขวางพอที่พวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยู่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้

13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.

13:7 และเกิดมีการวิวาทกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลท และขณะนั้นคนคานาอันและคนเปริสซีอาศัยอยู่ที่แผ่นดินนั้น

13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.

13:8 และอับรามพูดกับโลทว่า “เราขอร้องเจ้า อย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่างเรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทั้งสองเป็นญาติกัน

13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.

13:9 แผ่นดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ เราขอร้องเจ้า จงแยกตัวเจ้าไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือ ดังนั้นเราจะไปทางขวา หรือถ้าเจ้าไปทางขวามือ ดังนั้นเราจะไปทางซ้าย”

13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.

โลทย้ายเข้าไปในเมืองโสโดมอันชั่วร้าย
13:10 และโลทแหงนตาของเขาขึ้นแลดูและเห็นบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดน ที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดินแห่งอียิปต์ไปทางเมืองโศอาร์ ก่อนที่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

Lot Moves in Wicked Sodom
13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.

13:11 ดังนั้น โลทจึงเลือกบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดน และโลทออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกและเขาทั้งสองจึงแยกจากกันไป

13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.

13:12 อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และโลทอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งที่ราบลุ่มและตั้งเต็นท์ของเขาใกล้เมืองโสโดม

13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.

13:13 แต่ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชั่วและเป็นคนบาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก

13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.

ทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร
13:14 และหลังจากโลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อับรามว่า “บัดนี้จงแหงนตาของเจ้าขึ้นแลดูและมองดูจากสถานที่ที่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

Covenant Repeated to Abram at Mamre
13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:

13:15 เพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าเห็นนี้เราจะประทานให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์

13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.

13:16 และเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้าเหมือนอย่างผงคลีดิน ดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้เช่นกัน

13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.

13:17 จงลุกขึ้นเดินไปทั่วแผ่นดินทางด้านยาวของมันและด้านกว้างของมัน เพราะเราจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้า”

13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.

13:18 ดังนั้น อับรามได้ยกเต็นท์ของท่าน และมาอาศัยอยู่ที่ราบแห่งมัมเร ซึ่งอยู่ในเฮโบรนและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น

13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope