กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 35 / Genesis 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
35:1 และพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า “จงลุกขึ้น ขึ้นไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที่นั่น และทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า”

God Calls Jacob to Return to Beth-el
35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.

35:2 ดังนั้น ยาโคบได้พูดกับครอบครัวของตน และคนทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันกับเขาว่า “จงทิ้งบรรดาพระของคนต่างชาติที่อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเสียให้หมด และชำระตัว และเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้า

35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments:

35:3 และให้พวกเราลุกขึ้น และขึ้นไปยังเบธเอล และที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้า ผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจ และทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้น”

35:3 And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.

35:4 และคนทั้งหลายได้เอาบรรดาพระของคนต่างชาติทั้งหมดที่มีอยู่ในมือของพวกเขา กับบรรดาตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบ และยาโคบก็ซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคม

35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.

35:5 และพวกเขาก็ยกเดินทางไป และนครต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างพวกเขาก็มีความหวาดกลัวต่อพระเจ้า และชาวเมืองเหล่านั้นไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ

35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.

35:6 ดังนั้นยาโคบมาถึงตำบลลูส คือเบธเอล ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน ทั้งตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขา

35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him.

35:7 และที่นั่นเขาสร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกสถานที่นั้นว่า เอลเบธเอล เหตุว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เขา เมื่อเขาหนีไปจากหน้าพี่ชายของเขา

35:7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.

35:8 แต่พี่เลี้ยงของเรเบคาห์ คือเดโบราห์ก็ถึงแก่ความตาย และเขาถูกฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กด้านล่างเบธเอล และชื่อของต้นไม้นั้นได้ถูกเรียกว่า อัลโลนบาคูท

35:8 But Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth.

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและกล่าวถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีกครั้ง
35:9 และพระเจ้าก็ทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีก ครั้นเมื่อเขาออกจากปัดดานอารัม และทรงอวยพรเขา

God's Blessing on Jacob; Abraham's Covenant Repeated
35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.

35:10 และพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เจ้ามีชื่อว่ายาโคบ ชื่อของเจ้าจะไม่ถูกเรียกว่า ยาโคบ ต่อไป แต่อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า” และพระองค์ได้เรียกชื่อของเขาว่า อิสราเอล

35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

35:11 และพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า และกษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากบั้นเอวของเจ้า

35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;

35:12 และแผ่นดินที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้า และเราจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า”

35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.

35:13 และพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากเขา ณ สถานที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา

35:13 And God went up from him in the place where he talked with him.

35:14 และยาโคบก็ตั้งเสาสำคัญไว้ในสถานที่ที่พระองค์ตรัสแก่ตน คือเป็นเสาหิน และเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสานั้น และเทน้ำมันบนเสานั้น

35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.

35:15 และยาโคบเรียกชื่อสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล

35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel.

ราเชลเสียชีวิตเมื่อนางคลอดเบนยามิน
35:16 และเขาทั้งหลายเดินทางไปจากเบธเอล และใกล้จะถึงเอฟราธาห์ และราเชลกำลังจะคลอดบุตร และนางก็เจ็บปวดครรภ์ยิ่งนัก

Rachel Dies Giving Birth to Benjamin
35:16 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour.

35:17 และต่อมาขณะที่นางกำลังเจ็บปวดครรภ์ยิ่งนัก หญิงผดุงครรภ์พูดกับนางว่า “อย่ากลัว ท่านจะได้บุตรชายคนนี้ด้วย”

35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also.

35:18 และต่อมาเมื่อจิตวิญญาณของนางกำลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกชื่อของเขาว่า เบนโอนี แต่บิดาของเขาเรียกเขาว่า เบนยามิน

35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin.

35:19 และราเชลก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ริมทางที่จะไปบ้านเอฟราธาห์ซึ่งคือเบธเลเฮม

35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem.

35:20 และยาโคบเอาเสาหินตั้งไว้ ณ ที่ฝังศพของนาง ซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่ฝังศพราเชลจนถึงทุกวันนี้

35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day.

35:21 และอิสราเอลก็เดินทางต่อไป และไปตั้งเต็นท์ของเขาอยู่เลยหอคอยแห่งเอเดอร์

35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.

35:22 และต่อมาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่แผ่นดินนั้น รูเบนไปนอนกับบิลฮาห์ ภรรยาน้อยของบิดาของเขา และอิสราเอลก็ได้ยินเรื่องนี้ บัดนี้บุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน

35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:

บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
35:23 บุตรชายทั้งหลายของเลอาห์คือ รูเบน เป็นบุตรหัวปีของยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบูลุน

Twelve Sons of Jacob
35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun:

35:24 บุตรชายทั้งหลายของราเชลคือ โยเซฟ และเบนยามิน

35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin:

35:25 และบุตรชายทั้งหลายของบิลฮาห์ สาวใช้ของราเชลคือ ดาน และนัฟทาลี

35:25 And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali:

35:26 และบุตรชายทั้งหลายของศิลปาห์ สาวใช้ของเลอาห์คือ กาด และอาเชอร์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของยาโคบ ซึ่งเกิดให้เขาที่ปัดดานอารัม

35:26 And the sons of Zilpah, Leah's handmaid; Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram.

อิสอัคเสียชีวิต
35:27 และยาโคบมาหาอิสอัคบิดาของตนที่มัมเร คือที่นครอารบา ซึ่งคือเฮโบรน ที่อับราฮัมและอิสอัคเคยอาศัยแต่ก่อน

Death of Isaac
35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.

35:28 และอิสอัคมีอายุหนึ่งร้อยแปดสิบปี

35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.

35:29 และอิสอัคก็สิ้นลมหายใจ และท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อสิ้นชีวิต และถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน และเอซาวกับยาโคบบุตรชายทั้งสองของตนก็นำท่านไปฝังเสีย

35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope