กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 36 / Genesis 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พงศ์พันธุ์ของเอซาว (คือเอโดม)
36:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเอซาว ซึ่งคือเอโดม

Descendants of Esau (Edom)
36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom.

36:2 เอซาวได้บรรดาบุตรสาวของคนคานาอันมาเป็นภรรยาของเขา คืออาดาห์บุตรสาวของเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์ บุตรสาวของอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวของศิเบโอนคนฮีไวต์

36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;

36:3 และบาเสมัท บุตรสาวของอิชมาเอล ผู้เป็นน้องสาวของเนบาโยท

36:3 And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.

36:4 และอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลีฟัส และบาเสมัทคลอดเรอูเอล

36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;

36:5 และโอโฮลีบามาห์คลอดเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอซาวที่เกิดให้เขาในแผ่นดินแห่งคานาอัน

36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.

36:6 และเอซาวพาบรรดาภรรยาของเขา บรรดาบุตรชายและบรรดาบุตรสาวของเขา และคนทั้งปวงในครอบครัวของตน กับฝูงสัตว์ของเขา บรรดาสัตว์ใช้งานของเขา และทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของเขา ที่เขาได้มาในแผ่นดินแห่งคานาอัน และหันจากหน้ายาโคบน้องชายของเขาไปที่อาณาเขตอื่น

36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.

36:7 เพราะทรัพย์สมบัติของเขาทั้งสองมีมาก จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ และดินแดนที่เขาทั้งสองเป็นคนต่างชาตินั้นไม่พอสำหรับเขาทั้งสอง เพราะเหตุฝูงสัตว์ของเขา

36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.

36:8 ดังนั้น เอซาวจึงไปอยู่ในถิ่นเทือกเขาเสอีร์ เอซาวคือเอโดม

36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.

36:9 และต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเอซาว บิดาของคนเอโดม ซึ่งอยู่ในเทือกเขาเสอีร์

36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:

36:10 ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเอซาว คือเอลีฟัสบุตรชายของอาดาห์ ภรรยาของเอซาว เรอูเอลบุตรชายของบาเสมัท ภรรยาของเอซาว

36:10 These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.

36:11 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีฟัสคือเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนัส

36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.

36:12 และทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลีฟัสบุตรชายของเอซาว และนางคลอดอามาเลขให้แก่เอลีฟัส คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาดาห์ภรรยาของเอซาว

36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife.

36:13 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว

36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife.

36:14 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโอโฮลีบามาห์ ภรรยาของเอซาว บุตรสาวของอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวของศิเบโอน และนางคลอดเยอูช ยาลาม และโคราห์ให้แก่เอซาว

36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.

36:15 ต่อไปนี้เป็นเจ้านายทั้งหลายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหัวปีของเอซาว คือเจ้านายเทมาน เจ้านายโอมาร์ เจ้านายเศโฟ เจ้านายเคนัส

36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,

36:16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม และเจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเอลีฟัสในแผ่นดินแห่งเอโดม พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งหลายของอาดาห์

36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.

36:17 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว คือเจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์ เจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเรอูเอลในแผ่นดินแห่งเอโดม พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งหลายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว

36:17 And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife.

36:18 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว คือเจ้านายเยอูช เจ้านายยาลาม เจ้านายโคราห์ คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ ภรรยาของเอซาว

36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.

36:19 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของพวกเขา

36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.

เชื้อสายของเสอีร์ในแผ่นดินแห่งเอโดม
36:20 ต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเสอีร์คนโฮรี ชาวแผ่นดินนั้นคือโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์

Descendants of Seir in Edom
36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,

36:21 ดีโชน เอเซอร์และดีชาน คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรี ผู้เป็นบุตรทั้งหลายของเสอีร์ในแผ่นดินแห่งเอโดม

36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.

36:22 และบุตรทั้งหลายของโลทานคือโฮรีและเฮมาม และน้องสาวของโลทานคือทิมนา

36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna.

36:23 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของโชบาล คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนัม

36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.

36:24 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของศิเบโอนคือทั้งอัยยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้นเป็นผู้ที่ได้พบฝูงล่อในถิ่นทุรกันดาร ขณะเมื่อเขาเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา

36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.

36:25 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของอานาห์ คือดีโชน และโอโฮลีบามาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอานาห์

36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.

36:26 และต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของดีโชน คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

36:27 ต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของเอเซอร์ คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน

36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.

36:28 ต่อไปนี้เป็นบุตรทั้งหลายของดีชาน คืออูสและอารัน

36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran.

36:29 ต่อไปนี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน เจ้านายโชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์

36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,

36:30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายของคนโฮรีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินแห่งเสอีร์

36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.

กษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินแห่งเอโดม
36:31 และต่อไปนี้เป็นบรรดากษัตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินแห่งเอโดม ก่อนที่มีกษัตริย์องค์ใดครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอล

Kings of Edom
36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.

36:32 และเบลาบุตรชายของเบโอร์ครอบครองในเอโดม และเมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์

36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.

36:33 และเบลาสิ้นพระชนม์ และโยบับบุตรชายของเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

36:34 และโยบับสิ้นพระชนม์ และหุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนท่าน

36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.

36:35 และหุชามสิ้นพระชนม์ และฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนในทุ่งนาแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท

36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

36:36 และฮาดัดสิ้นพระชนม์ และสัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

36:37 และสัมลาห์สิ้นพระชนม์ และซาอูลชาวเมืองเรโหโบทซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำขึ้นครอบครองแทนท่าน

36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.

36:38 และซาอูลสิ้นพระชนม์ และบาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

36:38 And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.

36:39 และบาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์สิ้นพระชนม์ และฮาดาร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่อปาอู และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ

36:39 And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

36:40 และต่อไปนี้เป็นชื่อเจ้านายทั้งหลายที่เกิดจากเอซาว ตามครอบครัวของพวกเขา ตามสถานที่ของพวกเขา ตามชื่อของพวกเขา คือเจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท

36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,

36:41 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน

36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,

36:42 เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์

36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,

36:43 เจ้านายมักดีเอล เจ้านายอิราม คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายแห่งเอโดม ตามที่อยู่ของพวกเขา ในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา เขาคือเอซาวซึ่งเป็นบิดาของคนเอโดม

36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope